Změny v Nelahozeveském zpravodaji nejsou jen v barvě

logo
Letní číslo Nelahozeveského zpravodaje vyšlo barevně. To zaznamenal asi každý, jedná se však jen o jednu z řady změn, kterým obecní periodikum v letošním roce prochází.

Společně se starostou Jakubem Bryndou jsme připravili Statut Nelahozeveského zpravodaje. Jedná se o dokument, který definuje pravidla pro práci redakce a jejich veřejnou kontrolu. Nechceme, aby kontrolu obsahu zpravodaje prováděl přímo starosta, protože je z podstaty věci ve střetu zájmů – řada článků je o něm samotném a může být snadné podlehnout svodům ovlivnit nějaký článek aspoň nepatrně ve svůj prospěch.

Nelahozeveský zpravodaj přitom nemá být hlásnou troubou starosty, ale má dávat přiměřený prostor různým názorovým proudům, což vyplývá přímo z tiskového zákona. Kontrolu obsahu zpravodaje by tedy měl napříště vykonávat nově zřízený mediální výbor, jehož složení určí zastupitelstvo. Navrhujeme, aby starosta a místostarosta nesměli být členy mediálního výboru.

Mediální výbor by měl hlídat, že zpravodaj bude i nadále objektivní a vyvážený. Výbor bude též řešit případné stížnosti čtenářů.

Přejeme si, aby navrhovaná pravidla platila dlouhodobě, i v dalších volebních obdobích. Statut by měl zajistit objektivitu a vyváženost zpravodaje bez ohledu na to, kdo je v dané chvíli starostou a kdo je v dané chvíli vedoucím redaktorem zpravodaje.

Navrhovaný Statut Nelahozeveského zpravodaje vychází z doporučení odborníků na transparentnost veřejné správy, například někdejšího poslance a autora zákona o přístupu k informacím Oldřicha Kužílka. Návrh publikujeme na konci tohoto článku. Zastupitelstvo jej bude projednávat na zasedání 30. září.

Vedle toho jsme přistoupili k následujícím dílčím změnám:

 1. Zpravodaj bude barevný už trvale. Věříme, že zejména díky četným fotografiím z různých akcí občané tuto změnu uvítají. Barevný tisk je samozřejmě dražší. Náklady na tvorbu zpravodaje tím stouply ze zhruba 1 200 Kč na 1 500 Kč na jednu tiskovou stranu. (Tato částka zahrnuje celou tvorbu zpravodaje – práci redakce, grafičky, tisk i distribuci.)
 2. Nepatrně jsme zmenšili písmo. (Možná jste si toho ani nevšimli.) Velikost písma je nyní přibližně stejná jako ve zpravodajích v okolních obcích či celostátních časopisech, s nimiž jsme náš zpravodaj porovnávali. Věříme, že zpravodaj je i tak stále dobře čitelný. Zmenšením písma jsme ušetřili na každém zpravodaji přibližně dvě tiskové strany.
 3. Zrušili jsme úvodníky. Úvodní slovo redakce či starosty na titulní straně považujeme za nadbytečné. Mnohem raději na první stranu dáme nějakou důležitou zprávu. Zároveň jsme tím ušetřili další stránku.
 4. I jinde se snažíme šetřit místem. Více než dříve zvažujeme, co ve zpravodaji zveřejnit a případně v jakém rozsahu. Až na výjimky nechceme publikovat články přesahující jednu tiskovou stranu. Kdo chce zveřejnit delší text, má k dispozici zdarma neomezený prostor na portálu Nela.cz.
 5. Zkrátili jsme výrobu zpravodaje. Uzávěrka je nyní svatá (nebo aspoň skoro svatá). Snažíme se, aby od uzávěrky zpravodaje do dokončení distribuce do schránek neuplynulo více než 14 dnů.
 6. Zastupitelé dostávají dopředu avíza. Abychom přispěli k pluralitě názorů na různá témata, zasíláme nyní všem zastupitelům zhruba dva týdny dopředu informaci o tématech, kterým se bude zpravodaj věnovat. Zastupitelé tak mají možnost si včas rozmyslet, zda se k některému tématu chtějí případně vyjádřit, ať už formou citace v chystaném článku či samostatným příspěvkem.
 7. Články ve zpravodaji lze dále využívat. Nelahozeveský zpravodaj je financován z veřejných zdrojů. Považujeme tedy za správné, aby texty i fotografie publikované ve zpravodaji mohl kdokoliv převzít a zveřejnit třeba i jinde. Podmínkou je uvedení autorství a periodika, ve kterém byl článek původně vydán. Přesná pravidla jsou uvedena ve statutu a v tiráži.

Miloš Mojžiš
pověřený vedením redakce Nelahozeveského zpravodaje

Statut Nelahozeveského zpravodaje (návrh k projednání zastupitelstvem)

Článek I.
Účel

 1. Nelahozeveský zpravodaj (dále jen „zpravodaj“) je periodickou tiskovinou, kterou vydává obec Nelahozeves za účelem informování obyvatel o dění v obci Nelahozeves.
 2. Zpravodaj je periodikem veřejné služby. Jeho posláním je šířit objektivní a vyvážené informace potřebné pro svobodné vytváření názorů na činnost samosprávy ve veřejné debatě v obci, zapojovat občany do správy místních záležitostí, přinášet praktické informace o samosprávě a životě v obci a poskytovat občanům kulturní, společenské a sportovní informace.
 3. Zpravodaj věnuje přiměřený prostor informacím o činnosti obecního úřadu, orgánů samosprávy (starosta, místostarosta, zastupitelstvo, výbory, komise apod.), spolků a dalších obdobných organizací, škol, a dále o spolkových, kulturních a sportovních akcích konaných na území obce, případně v blízkém okolí.
 4. Ve zpravodaji může být uveřejňována komerční inzerce.
 5. Obsah zpravodaje tvoří redakce a externí přispěvatelé.

Článek II.
Redakce

 1. Redakce se skládá z jednoho či více redaktorů v čele s vedoucím redaktorem. Vedoucí redaktor může být jediným redaktorem.
 2. Redaktoři připravují příspěvky do zpravodaje na témata dohodnutá s vedoucím redaktorem.
 3. Připravované příspěvky jsou zpravidla zpravodajského charakteru. Redakce netvoří publicistické příspěvky, není-li k tomu zvláštní důvod.
 4. Redaktoři dbají o vlastní neutralitu a cíleně se vyhýbají střetu zájmů. V případě potenciálního střetu zájmů konzultuje redaktor příslušné materiály s vedoucím redaktorem, případně s mediálním výborem.
 5. Redakční příspěvky se podepisují pouze zkratkou nebo se nepodepisují vůbec, tento princip je vysvětlen v tiráži. Příspěvky externích přispěvatelů jsou podepsány plným jménem. Redaktor může zveřejnit příspěvek i pod svým plným jménem, pak se na něj hledí jako na příspěvek externího přispěvatele.
 6. Člena redakce s výjimkou vedoucího redaktora jmenuje na návrh mediálního výboru starosta. Starosta může návrh mediálního výboru odmítnout a může též odvolat již jmenovaného redaktora.
 7. Redaktoři vykonávají činnost na základě dohody o provedení práce nebo smlouvy o dílo, jejichž obsah musí být v souladu s tímto statutem.

Článek III.
Vedoucí redaktor

 1. Vedoucí redaktor koordinuje práci redakce a komunikuje s externími přispěvateli.
 2. Vedoucí redaktor rozhoduje o zařazení příspěvků do zpravodaje a jejich umístění.
 3. Vedoucí redaktor zodpovídá za soulad obsahu zpravodaje s právními předpisy a s tímto statutem.
 4. Vedoucí redaktor zodpovídá za organizaci výroby zpravodaje (termíny, korektury, předtisková příprava, tisk, distribuce, inzerce aj.).
 5. Vedoucího redaktora vybírá mediální výbor v konkurzu. Vítěze konkurzu jmenuje na návrh mediálního výboru zastupitelstvo. Neschválí-li zastupitelstvo obce návrh mediálního výboru, koná se nový konkurz.
 6. Funkční období vedoucího redaktora je jeden rok a automaticky se prodlužuje na další rok, pokud není mezitím zvolen jiný vedoucí redaktor.
 7. Vedoucího redaktora lze před koncem funkčního období odvolat pouze v případě, kdy hrubě či opakovaně porušuje statut zpravodaje.
 8. Vedoucí redaktor vykonává činnost na základě dohody o provedení práce nebo smlouvy o dílo, jejichž obsah musí být v souladu s tímto statutem.

Článek IV.
Financování a odměny

 1. Náklady na tvorbu zpravodaje hradí obec z příslušné kapitoly rozpočtu.
 2. Návrh rozpočtu zpravodaje na následující rok předloží mediální výbor starostovi vždy do 31. října.
 3. Příjmy z komerční inzerce ve zpravodaji jsou příjmem obce. Ten, kdo inzerci aktivně obstaral, má nárok na provizi, jejíž procentuální výši určí mediální výbor.
 4. Způsob odměňování a výši sazeb odměn pro členy redakce, grafika a distributora schvaluje mediální výbor v souladu se schváleným rozpočtem obce.
 5. Vedoucí redaktor po každém vydání zpravodaje připraví přehled odměn pro jednotlivé pracovníky podílející se na přípravě zpravodaje a předá jej mediálnímu výboru a obecnímu úřadu.
 6. Odměny zahrnují veškeré náklady redaktorů na jejich činnost, jako jsou poplatky za telefony, internet, cestovné, tisk apod. Případné mimořádné náklady schvaluje mediální výbor.
 7. Příspěvky externích přispěvatelů nejsou honorovány. Výjimky může stanovit mediální výbor.

Článek V.
Redakční plán

 1. Mediální výbor každoročně vždy do 31. prosince schvaluje po konzultaci s vedoucím redaktorem redakční plán na následující rok.
 2. Redakční plán obsahuje:
  1. počet čísel zpravodaje v daném roce,
  2. předpokládaný rozsah jednotlivých čísel (počet stran),
  3. případné tematické zaměření jednotlivých čísel,
  4. termín uzávěrky každého čísla,
  5. termín vydání každého čísla (termín, kdy je dokončena distribuce zpravodaje),
  6. termín, kdy bude připravované číslo k dispozici ke kontrole autorům a mediálnímu výboru.
 3. Redakční plán se sestavuje s ohledem na schválený rozpočet obce.
 4. Redakční plán je veřejně přístupný na webových stránkách obce.
 5. Redakční plán je závazný pro redakci i externí přispěvatele.

Článek VI.
Kontrola, konzultace, stížnosti

 1. Mediální výbor kontroluje každé číslo zpravodaje před jeho odesláním k tisku a udílí případná doporučení vedoucímu redaktorovi. Předmětem kontroly je soulad čísla s tímto statutem a s právními předpisy.
 2. Redaktor je povinen poskytnout mediálnímu výboru prostor ke kontrole v rozsahu alespoň 48 hodin. Termíny kontroly jsou součástí redakčního plánu.
 3. Mediální výbor může na základě provedené kontroly rozhodnout o vyřazení příspěvku ze zpravodaje, pokud by byl v rozporu s tímto statutem nebo s právními předpisy. Rozhodnutí musí být odůvodněno.
 4. Mediální výbor řeší případné stížnosti na obsah zpravodaje či jeho grafickou podobu a zveřejňuje způsob jejich řešení.
 5. Redakce se na mediální výbor obrací s žádostí o vyjádření v případě, že má pochybnost o vlastní objektivitě zpracování určitého tématu.

Článek VII.
Inzerce

 1. Ve zpravodaji může být uveřejňována komerční inzerce.
 2. Ceník komerční inzerce a výši provize vydává mediální výbor po konzultaci s vedoucím redaktorem.
 3. Za komunikaci s inzerenty zodpovídá vedoucí redaktor.
 4. Nekomerční inzerce místních neziskových organizací je zdarma.

Článek VIII.
Mediální výbor

 1. Zastupitelstvo obce zřídí mediální výbor.
 2. Členem mediálního výboru nesmí být starosta obce, místostarosta obce a pracovník obecního úřadu.
 3. Mediální výbor:
  1. kontroluje obsah každého čísla a udílí případná doporučení vedoucímu redaktorovi,
  2. pořádá konkurz na obsazení místa vedoucího redaktora a předkládá zastupitelstvu návrh na jmenování vedoucího redaktora,
  3. předkládá zastupitelstvu návrh na odvolání vedoucího redaktora,
  4. předkládá starostovi návrh na jmenování a odvolání dalších redaktorů,
  5. schvaluje redakční plán,
  6. určuje odměny všech pracovníků podílejících se na přípravě zpravodaje,
  7. řeší stížnosti a připomínky na obsah či grafickou podobu zpravodaje,
  8. předkládá starostovi návrh rozpočtové kapitoly pro zpravodaj na následující rok,
  9. určuje ceny inzerce a provizí.
 4. Dokud není zřízen mediální výbor, vykonává jeho pravomoc starosta.
 5. Vedoucí redaktor je oprávněn účastnit se jednání mediálního výboru.
 6. Jména členů mediálního výboru jsou uvedena v tiráži zpravodaje včetně kontaktního spojení.

Článek IX.
Uzávěrka a postup po uzávěrce

 1. Uzávěrka každého čísla je uvedena v redakčním plánu.
 2. Příspěvky došlé po uzávěrce se nezveřejní, případně se mohou zveřejnit v nejbližším dalším čísle.
 3. Po uzávěrce vedoucí redaktor sestaví dostupné příspěvky v přibližném pořadí, v jakém mají být vydány, a společně s doprovodnými obrazovými materiály je v odpovídající formě předá ke grafické úpravě a sazbě.
 4. Pracovní verzi čísla předá vedoucí redaktor k závěrečné kontrole mediálnímu výboru a dále všem autorům podílejícím se na příslušném čísle. Na kontrolu je k dispozici nejméně 48 hodin.
 5. Po zapracování případných připomínek je připravena finální verze zpravodaje a vedoucí redaktor ji předá k tisku.
 6. Vedoucí redaktor zodpovídá za doručení vytištěného zpravodaje distributorovi, který zajistí vlastní distribuci v předem dohodnuté lhůtě.

Článek X.
Činnost redakce a obsah zpravodaje

 1. Redaktoři navštěvují důležité akce pořádané samosprávou, jako jsou zasedání zastupitelstva a další politická setkání určená veřejnosti. Politické dění sledují pokud možno v tichosti. Zúčastňují se významných kulturních, společenských a sportovních akcí. Pokud se nikdo z redakce nemůže z naléhavých důvodů zúčastnit nějaké akce osobně, zajistí vedoucí redaktor odpovídající náhradu ve formě externího přispěvatele.
 2. Redakce zachovává důslednou neutralitu a odstup od sdělení. Neposuzuje pravdivost příspěvků, s výjimkou situace, kdy by zveřejněním mohlo dojít k zásahu do osobnostních práv, za který je vydavatel odpovědný dle tiskového, občanského nebo trestního zákona. Redakce přispívá k tomu, aby se pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů a názorů.
 3. Pro posouzení vyváženosti se všechna sdělení k aktivitám vedení obce považují za obsah, který vyjadřuje nebo vytváří politický názor. To platí i u zpráv, které pouze uvádějí přijatá rozhodnutí (usnesení) starosty či zastupitelstva či uskutečněné akce. I k takovým sdělením má veřejnost právo na informace alternativní, a to zejména informace o protinávrzích, výsledcích hlasování, diskusi a alternativních řešeních, pokud byla předložena a diskutována.
 4. Redakce uveřejní alternativní názory, pokud jsou k dispozici, vhodnou formou (rozhovor, zpráva, citace, dopis, stanovisko apod.). Alternativní sdělení může být uveřejněno celé, případně může být zkráceno nebo nemusí být vůbec zařazeno, pokud jeho rozsah přesahuje v průměru několika čísel podíl odpovídající nositelům názoru v zastupitelstvu či podle společenské situace (petice, sdružení občanů apod.).
 5. Redakce je povinna vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů. S přiměřeným předstihem informuje vhodnou formou členy zastupitelstva, případně další zainteresované subjekty či osoby, o tématech připravovaných k uveřejnění tak, aby včas mohli poskytnout svůj názor.
 6. Jestliže chce redakce do zpravodaje zařadit téma, v němž jako aktér figuruje přímo některý redaktor, tento redaktor se z přípravy materiálu buď zcela vyloučí anebo na přípravě zainteresuje jiného redaktora či externího přispěvatele, aby byla zajištěna odpovídající objektivita zpracování a náležitý odstup.
 7. Redakce je povinna zajišťovat sdělení o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy, a poskytovat veřejnosti návod, jak se k nim vyjádřit a ovlivnit je, a také veřejnosti tuto možnost aktivně vytvářet.
 8. Redakce dává prostor příspěvkům od externích přispěvatelů. Redakce rozhoduje o tom, v jaké formě budou tyto příspěvky publikovány. Může je zařazovat editorsky (tedy jen přetisknout dodané či částečně upravené podklady), anebo z dodaných podkladů využít jen některé pasáže či citace a začlenit je do redakčně zpracovaných článků.
 9. Zcela odmítnout příspěvek může redakce pouze v následujících případech:
  1. Článek zakládá právní odpovědnost vydavatele za trestný čin (např. pomluvy) anebo za zásah do důstojnosti, cti, vážnosti fyzické osoby nebo pověsti právnické osoby.
  2. Článek je urážející, prokazatelně nepravdivý, obsahuje vulgarismy apod.
  3. Článek je nepřiměřeně dlouhý nebo obsahuje příliš mnoho pravopisných chyb.
  4. Jedná se o reklamu nebo se v článku nachází tzv. product placement.
  5. Téma je irelevantní (například nesouvisí s obcí nebo je příliš marginální).
  6. Článek je nesrozumitelný (odborný jazyk, nejasnost tématu apod.).
  7. Článek poslal anonym.
 10. Články, které jakéhokoliv důvodu nebyly ve zpravodaji vydány, budou poskytnuty mediálnímu výboru včetně zdůvodnění, proč nebyly publikovány. O důvodech neuveřejnění článku budou jejich autoři informováni.

Článek XI.
Komunikace

 1. E-mailovou adresou redakce uvedenou v tiráži je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na této adrese redakce přijímá příspěvky určené ke zveřejnění.
 2. Telefonní číslo redakce uvedené v tiráži je buď číslo vedoucího redaktora nebo číslo určené mediálním výborem. Mediální výbor může vedoucímu redaktorovi přidělit v případě potřeby mobilní telefon.
 3. Redakce spravuje stránku zpravodaje na sociální síti Facebook. Stránka slouží k informování o činnosti zpravodaje, jako je avízo o připravovaných článcích, uzávěrka čísla apod.

Článek XII.
Licence

 1. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji jsou licencovány pod licencí Creative Commons verze 4.0, Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte (BY-NC-ND). Licence se vztahuje na příspěvky redakce i externích přispěvatelů.
 2. Licence je uvedena v tiráži zpravodaje.

Článek XIII.
Externí redakce

 1. Na návrh mediálního výboru může z rozhodnutí zastupitelstva vykonávat funkci redakce i právnická osoba. Právnická osoba je vybrána obdobným postupem jako hlavní redaktor. V takovém případě mediální výbor, starosta a zastupitelstvo již nerozhodují jednotlivě o personálním obsazení redakce. Jednotliví redaktoři uzavírají smlouvu o provedení práce či smlouvu o dílo s vybranou právnickou osobou. Jmenovité složení redakce sdělí právnická osoba mediálnímu výboru.
 2. Právnická osoba může na základě dohody s obcí zodpovídat i za tisk zpravodaje a jeho distribuci.
 3. Obec uzavře s právnickou osobou smlouvu o dílo nebo smlouvu o přidělení dotace, jejíž obsah musí být v souladu s tímto statutem. Odměna nebo dotace pokrývá činnost redakce a volitelně též tisk a distribuci zpravodaje, v souladu se schváleným rozpočtem na daný rok.

Zpravodaj

 • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.