Územní řízení Skládky Uhy opět začalo. Skládka se zmenšila, kompostárna zmizela

mapa
Upravený záměr Skládky Uhy - IV. etapa. Plocha skládky se zmenšila, kompostárna zmizela úplně.
Upravený záměr Skládky Uhy - IV. etapa. Plocha skládky se zmenšila, kompostárna zmizela úplně.
Čtyři měsíce od zastavení územního řízení na rozšíření Skládky Uhy do katastru Nelahozevsi se povolovací proces opět rozjel. Oznámení o zahájení územního řízení dnes zveřejnil kralupský stavební úřad na své úřední desce (ke stažení doczde[6.13 MB]).

Předcházející územní řízení probíhalo v závěru roku 2011 a bylo zastaveno na žádost investora, společnosti .A.S.A., který potřeboval získat oddechový čas k vypořádání celé řady námitek, které k záměru předložila obec Nelahozeves a Občanské sdružení Nelahozeves.

Upravený záměr

V nově předloženém záměru je prostor skládky zhruba o třetinu menší oproti původnímu rozsahu. .A.S.A. se tímto krokem zjevně snaží vyhovět stavebnímu úřadu - ten již dříve upozornil na překryv plánované skládky s účelovou komunikací průmyslové zóny, která zde má podle platného územního plánu obce Nelahozeves vyrůst a která je v územním plánu označena jako veřejně prospěšná stavba. Přesto je plocha plánované IV. etapy stále větší než všechny předchozí etapy skládky dohromady - těleso skládky má cílově zaujímat zhruba 16 hektarů. Životnost skládky je investorem odhadována na 14 let.

Ze záměru zcela vypadla kompostárna, která se překrývala s plochou biokoridoru a biocentra. Tyto plochy požívají zákonné ochrany a stavět se na nich nesmí.

IV. etapa skládky má navazovat na současnou III. etapu, jejíž kapacita má být brzy vyčerpána. Skládka se v případě úspěšného absolvování všech schvalovacích procedur posune o několik set metrů východním směrem blíže k naší obci. Investor na rozšíření skládky velmi spěchá také proto, že mezitím se zaplnila také další skládka ve vlastnictví .A.S.A., Skládka Ďáblice.

Územní řízení navazuje na již dokončený proces EIA prováděný Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Zatímco EIA se soustřeďovala na posuzování vlivů na životní prostředí, hodnotila jejich přiměřenost a stanovovala omezující podmínky, aby zátěž na životní prostředí byla co možná nejmenší, územní řízení sleduje zejména soulad záměru s územním plánem a další územně-plánovací dokumentací.

Přestože se plocha skládky oproti původnímu záměru zmenšila, i upravený návrh je podle všeho nadále v rozporu s územním plánem Nelahozevsi, který předpokládá, že na části pozemků vyroste průmyslová zóna a zbytek plochy po vytěžené pískovně bude zemědělsky rekultivován. Oficiální posudek souladu záměru s územním plánem obce v současné době připravuje projektantka územního plánu Kateřina Sovinová. Kralupský stavební úřad již v roce 2009 písemně potvrdil, že záměr skládky v rozporu s územním plánem obce není.

Podle zatím dostupných informací došlo v projektu k určitým úpravám podloží skládky. .A.S.A. údajně vzala v potaz většinu námitek, které k návrhu zabezpečení dna skládky ve svém posudku formuloval vodohospodář Martin Jakoubek.

V rámci územního řízení se posuzují též požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu, což v případě Skládky Uhy dává do určité míry možnost znovu otevřít otázku dopravního zatížení, vysoké hlučnosti a vibrací v Podhořanech.

Stavební úřad však v územním řízení posuzuje žádost i z hlediska péče o životní prostředí. Například vyhodnocuje, zda stavba vyhovuje zákonným podmínkám ochrany přírody, přičemž vychází zejména ze stanovisek dalších k tomu specializovaných orgánů, které se k záměru v průběhu územního řízení vyjadřují.

V rámci územního řízení žadatel předkládá například hodnocení dopadu stavby na krajinný ráz (kladné stanovisko již v minulých dnech vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou) či souhlas Ministerstva životního prostředí s odnětím příslušných pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Protože některé úřady sdělily své požadavky a podmínky již v rámci procesu EIA a řada z těchto podmínek se objevila v závěrečném stanovisku MŽP, územní řízení by mělo též zajistit kontrolu, jak investor skládky, společnost .A.S.A., s připomínkami naložil. Na nevypořádání některých připomínek z EIA již dříve upozorňovalo Občanské sdružení Nelahozeves v rámci svých námitek v minulém kole územního řízení.

Veřejné jednání

Důležitým prvkem územního řízení je jeho veřejný charakter. Na rozdíl od navazujícího stavebního řízení, které je neveřejné, může v rámci územního řízení vznášet připomínky kdokoliv, a to buď písemně nebo ústně.

Povinnou součástí územního řízení je také veřejné jednání. Veřejné jednání ke Skládce Uhy bylo vyhlášeno na pátek 25. května 2012 od 9.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou (ul. U Cukrovaru). Veřejné jednání je zároveň poslední příležitostí pro podávání připomínek.

Silnější postavení než veřejnost však mají účastníci řízení, neboť ti mohou vedle připomínek vznášet i tzv. námitky. Rozdíl mezi námitkou a připomínkou je zjednodušeně v tom, že s námitkou se musí stavební úřad vypořádat pečlivěji – na rozdíl od připomínky musí podrobně popsat, zda k nim přihlédl či nikoliv, a toto své rozhodnutí řádně odůvodnit. Pokud účastník řízení není spokojen s rozhodnutím o námitce, může jej pak napadnout v odvolání nebo návazně i u soudu.

Proto je vhodné, aby se občané, kteří chtějí územní řízení aktivně ovlivnit, obrátili na některého účastníka řízení a své podněty se snažili prosadit jeho prostřednictvím. V Nelahozevsi jsou účastníky řízení Obec Nelahozeves a Občanské sdružení Nelahozeves jako místní sdružení věnující se ochraně přírody a krajiny v obci.

Územní rozhodnutí

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí. Pokud jím záměr skládky úspěšně projde, následovat bude proces tzv. integrovaného povolení završený stavebním řízením.

Celý proces územního řízení obvykle trvá několik málo měsíců. Například územní rozhodnutí pro II. etapu Skládky Ďáblice bylo vydáno pouhé dva měsíce od jeho zahájení. Lze tedy očekávat, že územní rozhodnutí pro Skládku Uhy, nenastanou-li během něj nějaké neočekávané komplikace a vypořádá-li se stavební úřad s námitkami ohledně územního plánu, bude vydáno ještě před letními prázdninami.

(mm)

Skládka Uhy

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.