Sanace styrenové skládky by měla začít během několika měsíců

cedule
Již více než dva roky je vybrán dodavatel, který má zajistit sanaci staré ekologické zátěže – skládky styrenových smol na území Nelahozevsi. Nyní se snad konečně přiblížil okamžik, kdy se na likvidaci skládky začne pracovat.

Výběrové řízení na likvidaci skládky proběhlo v roce 2016, v otevřené soutěži vyhlášené Ministerstvem financí zvítězilo sdružení firem AQUATEST a RUMPOLD s nabídkovou cenou 32 milionů korun. Dodavatel má podle smlouvy zajistit odtěžení 23 tisíc sudů se styrenovými smolami a dalším toxickým odpadem z výroby bývalého státního podniku Kaučuk Kralupy. Sudy se v letech 1964–1985 ukládaly v Nelahozevsi, v údolí západně od Hleďsebského lesa. Část látek ze špatně zabezpečené skládky ale postupně unikla do půdy a kontaminovala podzemní vody v okolí, včetně užitkové vody ve studních v ulici Pod Strání. V nich byly v minulosti naměřeny nadlimitní koncentrace fenantrenu, který prokazatelně pochází z této skládky.

Likvidace zátěže měla začít již loni, v současné době mají práce již více než roční zpoždění. Podle Ministerstva financí, které likvidaci starých ekologických zátěží financuje ze státního rozpočtu, byly hlavní příčinou zdržení nečekané problémy s realizačním projektem. „Jedním z důvodů byly požadavky majitelů příjezdové komunikace, které zkomplikovaly vydání stavebního povolení,“ uvedla Monika Zbořilová, ředitelka odboru Realizace ekologických závazků Ministerstva financí. Majitelem příjezdové komunikace je rodina Lobkowiczů, která se bránila tomu, aby nákladní automobily odvážející odpad ze skládky projížděly jejich hleďsebským lesem. Nakonec se podle dostupných informací podařilo vyjednat se společností FCC, že odvoz odpadů by měl probíhat přes blízký areál Skládky Uhy. Tím by odpadla značná dopravní zátěž i v samotné Nelahozevsi, protože sanace má trvat až dva roky.

foto1
Skládka je překrytá zeminou a "rekultivovaná". V blízké době začne dodavatelská firma odkrývat svrchní zeminu a postupně vytahovat 23 tisíc sudů, které se pod ní nacházejí.
Skládka je překrytá zeminou a "rekultivovaná". V blízké době začne dodavatelská firma odkrývat svrchní zeminu a postupně vytahovat 23 tisíc sudů, které se pod ní nacházejí.
Dalším důvodem zpoždění byla poměrně dlouhá jednání s koncovými zařízeními na odstranění odpadů, která se zhotoviteli podařilo uzavřít až na jaře tohoto roku. Patří mezi ně i zmiňovaná Skládka Uhy, tam by se ale fakticky mohla odvážet jen malá část odpadů – většina bude končit v zařízeních pro zpracování nebezpečného odpadu, neboť sudy i okolní půda jsou kontaminované.

Mezitím dodavatel vykácel v prostoru skládky náletové dřeviny a provedl zkušební odběr. Při něm se ukázalo, že sudy jsou shnilé a při manipulaci se rozpadají. „V současné době probíhají úpravy projektu, které zohledňují, že odpad pravděpodobně nepůjde spálit, ale bude se muset společně se zeminou odvážet na speciální skládku,“ uvedl místostarosta Nelahozevsi Josef Kukla, který se zúčastnil posledního kontrolního dne na skládce. Další kontrolní den je plánován na 30. listopadu. Tam by už mělo zaznít datum, kdy se s likvidací staré skládky konečně začne.

Termín pro dokončení sanace je zatím stanoven na konec roku 2020, vlastní odstranění odpadů a rekultivace území by ale měly být podle Moniky Zbořilové ukončeny dříve.

Monitoring potvrzuje kontaminaci

Během celé doby příprav provádějí na objednávku Ministerstva financí specializované firmy monitoring kvality podzemních vod.

Odborníci v minulém roce naměřili zvýšené koncentrace ropných látek v obou monitorovaných studních v ulici Pod Strání, které s vysokou pravděpodobností souvisejí se skládkou styrenů.

mapa
Mapa umístění skládky styrenových smol. V levém horním rohu je areál Skládky Uhy, kudy by sudy měly být odváženy.
Mapa umístění skládky styrenových smol. V levém horním rohu je areál Skládky Uhy, kudy by sudy měly být odváženy.
Ve všech měřeních jsou také zaznamenány nadlimitní koncentrace chloridů, přičemž trend je bohužel negativní – koncentrace postupně stoupá a plocha, na níž jsou normy chloridů překračovány, se zvětšuje. Nadlimitní hodnoty byly naměřeny i v jedné ze dvou monitorovaných studní v ulici Pod Strání a ve studni osamoceného domku u železničního nadjezdu. Vysoké koncentrace chloridů nemají negativní účinky na lidské zdraví, dodávají však vodě nežádoucí slanou chuť a způsobují rychlejší korodování potrubí. Chloridy však spíše než ze skládky styrenů pocházejí ze sousedního struskoviště, kam státní podnik Kaučuk Kralupy kdysi odvážel popílek. Likvidací skládky styrenů se tato ekologická zátěž nevyřeší.

Měření také identifikovala nadlimitní koncentraci aromatických uhlovodíků (benzen, etylbenzen) a polyaromatických uhlovodíků (naftalen a ojediněle též fenantren). Tyto látky však byly ve zvýšeném množství naměřeny pouze v průzkumných vrtech v těsném sousedství skládky. V obecních studních jsou naměřené hodnoty v posledních třech letech pod limitem.

O likvidaci skládky obec Nelahozeves intenzivně usiluje již od roku 2011, kdy tehdejší starostka Petra Urbanová zahájila vleklý boj s úřady, protože Česká inspekce životního prostředí se tehdy snažila odložit termín likvidace skládky na neurčito. Za pravdu dal obci až Nejvyšší správní soud v roce 2015. Rozsudek soudu donutil příslušné úřady, aby přípravy na likvidaci skládky urychlily.

(mm)

Skládka styrenů

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

+11 #1 Libor Luňáček 2018-10-23 12:34
dovolíme si touto cestou reagovat na některé nepřesnosti ve Vašem článku nazvaném „Sanace styrenové skládky by měla začít během několika měsíců“ uveřejněném na www.nela.cz
Úvodem našeho vyjádření je potřeba uvést, že do výběrového řízení na sanaci lokality styrénových smol jsme podávali nabídku, která nebyla vyhodnocena jako vítězná.
Společnost Aquatest/Purum zpracovala svoji nabídku nezávisle na koncových zařízeních naší společnosti FCC ČR a jejím hlavním subdodavatelem byla v rámci této nabídky společnost Rumpold. Tato společnost, pokud jsme správně informováni, neprovozuje adekvátní koncová zařízení na území Středočeského kraje. Dále je třeba uvést, že společnost Aquatest/Purum ve svém nabídkovém projektu nikdy nepočítala s průjezdem odpadů přes pozemky naší společnosti. V neposlední řadě je třeba dodat, že v původním nabídkovém projektu společnosti Aquatest/Purum nemohlo být uvedeno žádné z našich koncových zařízení, a to právě z důvodu námi podávaného konkurenčního nabídkového projektu.
Po vyhlášení výsledků výše citovaného výběrového řízení, jsme byli zástupci společnosti Aquatest/Purum (jmenovitě ing. R. Křížem) opakovaně osloveni ke spolupráci v podobě odstranění odpadů na skládce společnosti FCC UHY spol. s r.o a dále s možností ukládky odpadů na tzv. „zemníku“.
Obě tyto možnosti jsme kategoricky vyloučili navzdory tomu, že část odpadu by dle projektu měla být charakteru „O“ (ostatní odpad). V žádném případě jsme nechtěli ohrozit lokalitu skládky FCC UHY pochybnostmi, zda případně uložený odpad splnil kritéria pro ukládku odpadů. Dále jsme profesně odhadli, že případná zvýšená koncentrace škodlivých látek v blízkém okolí by mohla být spojována právě s touto ukládkou odpadů na našich deponiích.
Závěrem k této problematice sdělujeme, že na celé lokalitě bývalé pískovny UHY nebudou napřímo končit odpady ze sanace bývalé skládky styrénových smol. Tvrzení v uvedeném článku je tedy nepravdivé.
Ve věci přepravy odpadů ze skládky styrénových smol přes pozemky naší společnosti sdělujeme následující:
V současné době neexistuje žádná smlouva ani dohoda naší firmy se společností Aquatest/Purum. Společnost FCC ČR byla cca v září oslovena Ing. Křížem s dotazem, zda by dohoda či budoucí smlouva byla vůbec možná. Lokalitu jsme fyzicky s Ing. Křížem obhlédli a stanovili následující postup:
Společnost Aquatest vypracuje písemný požadavek na společnost FCC, k němuž jako základní podpůrný dokument přiloží souhlas obce Nelahozeves s tímto návrhem, a tedy se změnou původního projektu. Dále jsme požádali, aby v tomto písemném požadavku zpracovali ekologické aspekty s akcentem na ochranu životního prostředí a dále ekonomické aspekty. Do dnešního dne jsme žádný dokument od společnosti Aquatest / Purum neobdrželi.
Na závěr bychom Vás, pane inženýre, chtěli požádat, zda byste si do budoucna mohl ověřit přímo u naší společnosti údaje a informace, které se přímo dotýkají našich společností FCC ČR. Jsme kdykoli připraveni a myslím, že v tomto nám dáte za pravdu, s Vámi, stejně jako se všemi zástupci obce Nelahozeves, jednat.
S pozdravem Ing. Libor Luňáček
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.