Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Zastupitelstvo obce Nelahozeves se na svém zasedání dne 11. 2. 2019, usnesením č. ...., usneslo vydat na základě § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Předmět právní úpravy

Účelem tohoto nařízení obce je stanovit, které formy prodeje zboží nebo poskytování služeb, prováděné mimo provozovnu, jsou na území obce Nelahozeves zakázány.

Čl. 2
Vymezení pojmů

(1) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v objektech určených k bydlení, ubytování a rekreaci prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

(2) Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí a prodává nebo nabízí a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.

Čl. 3
Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území obce Nelahozeves je zakázán podomní a pochůzkový prodej.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením obce se postihuje podle jiných právních předpisů. 1)

(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Jakub Brynda, starosta
Zdeněk Schneider, místostarosta

1) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy, Podomní prodej

  • Vytvořeno dne .

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.