Je Skládka Uhy v havarijním stavu?

rybnicek
Rybníčkem to začalo.
Rybníčkem to začalo.
Začalo to nevinně. V létě minulého roku vedení obce začalo řešit problém rybníčku a pramenního vývěru v ulici U Žlábku v části obce Hleďsebe, jelikož čerpadlo, které vyvěrající vodu odvádí do dešťové kanalizace pod železniční tratí, jede prakticky nepřetržitě a v kombinaci s nefunkční vsakovací jímkou hrozí, že přetížené zařízení vypoví poslušnost a vyvěrající podzemní voda se začne nekontrolovaně rozlévat.

Na konci analýzy, kterou pro obec vypracoval hydrolog Martin Jakoubek, je podezření na havarijní stav dnes již uzavřené I. etapy Skládky Uhy.

Neochotná .A.S.A.

Když začal Martin Jakoubek analyzovat příčiny zvyšujícího se přítoku podzemních vod vyvěrajících do rybníčku v Hleďsebi, nemohly jeho pozornosti uniknout tři průmyslové areály nad tímto místem – Centrální tankoviště ropy MERO, těžebna štěrkopísku Kámen Zbraslav a samozřejmě také Skládka Uhy. Zatímco první dva zmiňované provozy poskytovaly hydrologovi veškerou potřebnou součinnost při zpracování objednaného hydrologického posudku, ochota pracovníků .A.S.A., majitele skládky, byla o poznání menší.

Situace se na chvíli zlepšila po intervenci místostarosty Josefa Kukly, ale už o měsíc později se poskytování informací opět zadrhlo – jakmile totiž Martin Jakoubek naznačil, že poskytnuté informace hodlá použít mimo jiné i pro zpracování posudku rozšíření skládky o IV. etapu, .A.S.A. mu přestala požadovaná data poskytovat.

Informace, které měl Martin Jakoubek k dispozici, však již stačily k tomu, aby vedle posudku k pramennímu vývěru vypracoval pro obec další posudek (ke stažení

pdf
zde,1.21 MB), který obec posléze předložila v rámci územního řízení rozšíření Skládky Uhy.

Dno IV. etapy je moc nízko, upozorňuje posudek

Posudek vyčítá projektu IV. etapy, že předpokládané dno skládky neodpovídá normě – skládka musí být konstruována nejméně jeden metr nad zaměřenou hladinou podzemní vody, ale dle posudku by mělo být dno nové skládky místy až 2,5 metru pod úrovní podzemní vody, která byla v této lokalitě zaměřena. Výpočty firmy .A.S.A. použité pro dokumentaci plánované IV. etapy skládky navíc dle Jakoubkova posudku vůbec neuvažují tloušťku těsnění, která bude činit minimálně půl metru. Martin Jakoubek také upozorňuje, že .A.S.A. v některých místech naměřila hladiny vody nižší, než vůbec umožňovala hloubka příslušného vrtu.

IMG 5295
Skládka Uhy
Skládka Uhy
Další závažná výtka směřuje na materiál, který má být použit k těsnění skládky. IV. etapa skládky má být těsněna tzv. bentonitem, posudek však upozorňuje na nevhodnost tohoto materiálu s ohledem na podloží skládky, které bylo narušeno těžbou písku. Posudek mimo jiné zmiňuje i dokument z roku 1994 nalezený v archivu Stavebního úřadu Velvary, v němž je popsáno, jak se v průběhu I. etapy skládky její provozní budova vlivem nestability podloží posunula o téměř pět metrů.

Hlavní výhradou je však skutečnost, že hladina podzemní vody v území skládky velmi kolísá a bentonit je pro takové podmínky nedostatečně odolný – voda jej pak může dle posudku začít vztlakem nadlehčovat a postupně trvalým hydrostatickým tlakem prolomit. V tom okamžiku mohou být podzemní vody kontaminovány odpadem, který nad nimi leží, a to buď přímým promíšením podzemních vod se skládkou a nebo v důsledku srážek, které budou protékat skládkou do podzemních vod.

Je zřejmé, že pokud by tato situace nastala, nejvíce by to mohly odnést Podhořany a část Hleďsebe. Připomeňme, že podzemní vody v ulici Pod Strání jsou už dnes prokazatelně kontaminovány v důsledku úniků látek ze staré skládky styrenových smol společnosti UNIPETROL, která se nachází nedaleko Skládky Uhy.

I. etapa skládky je v havarijním stavu, varuje hydrolog

V další části se posudek zabývá současnou Skládkou Uhy a upozorňuje na její možný havarijní stav v důsledku neustálého stoupání hladiny podzemních vod v průběhu posledních dvaceti let. Zatímco v roce 1992 byla hladina podzemní vody 216,27 metrů nad mořem, před třemi lety to bylo už 219,55 metrů. Po dobu provozu skládky tedy došlo k nárůstu hladiny spodních vod o více než tři metry. S takovým nárůstem projekty prvních tří etap skládky nepočítaly. Problém má údajně zejména I. etapa, kde se již hladiny podzemních vod dle posudku přiblížily dnu skládky nad bezpečnou úroveň.

Martin Jakoubek na tuto skutečnost upozornil na veřejném jednání v rámci územního řízení IV. etapy Skládky Uhy a vyzval přítomné zástupce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, aby se začali situací zabývat. Přítomný vedoucí stavebního úřadu Jiří Polák v první reakci sdělil, že kauzu hodlá předat Stavebnímu úřadu Velvary, do jehož působnosti I. etapa skládky spadá.

Další reakce příslušných orgánů však naznačují, že ani po dvou měsících se úřady k žádnému činu nemají a že úředníci budou mít tendenci si složitý problém přehazovat jako horký brambor.

Jedinou výjimkou se zatím zdá být vedoucí Stavebního úřadu Velvary Jan Bernášek. Ten však dle svých slov dostal posudek na stůl teprve začátkem února (téměř po dvou měsících) a v hodnocení je zatím velmi opatrný. “Firma .A.S.A. bude vyzvána, aby se vyjádřila se závěry posudku, předložila zprávu o monitoringu hladiny podzemních vod a případný návrh opatření proti možnému ohrožení dna skládky působením podzemní vody,” říká Jan Bernášek a dodává, že věc bude dále řešena ve spolupráci s příslušným vodoprávním úřadem.

mail
Upřímnost nade vše.
Upřímnost nade vše.
Tím je odbor životního prostředí Městského úřadu Slaný. Tam však o existenci posudku vůbec nevěděli – vedoucí odboru Antonín Laxa si jej dle svých slov přečetl poprvé až poté, kdy mu jej poskytl autor článku. Podle referentky slánského úřadu Pavlíny Kebrlové (shoda jména s předsedou Občanského sdružení Nelahozeves je náhodná) by se měl situací zabývat zejména krajský úřad, který skládce vydal integrované povolení. Vedoucí oddělení vodního hospodářství krajského úřadu Antonín Málek pouze sdělil, že věc předal do oddělení nakládání s odpady. Jeho vedoucí Marie Stáňová na zaslané otázky nereagovala.

Existence posudku Martina Jakoubka byla naprostou novinkou i pro starostku Uh Blanku Vaigeltovou, ačkoliv Uhy jsou k tělesu I. etapy skládky nejblíže a případným havarijním stavem skládky by byla potenciálně zasažena právě tato obec. Přesto se nikdo neobtěžoval starostku na možné riziko upozornit.

Hydrolog je vůl, řekla .A.S.A. Teď si s ním sedne k jednacímu stolu

Není překvapivé, že .A.S.A. se závěry posudku nesouhlasí. Ačkoliv na zaslané otázky zástupci provozovatele skládky neodpověděli, své odmítavé stanovisko dala .A.S.A. jasně najevo na jednání se zastupiteli Nelahozevsi minulou středu. Dle sdělení místostarosty Josefa Kukly by měla nyní začít série jednání mezi odborníky obou stran. Obec má na jednáních zastupovat právě Martin Jakoubek.

Je ale těžké si představit, jak by autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, který posudek opatřil svým kulatým razítkem a nepřehlédnutelným způsobem jej prezentoval na veřejném jednání, mohl najednou ustoupit ze svých pozic. Dosažení smíru jistě nepomůže ani to, že zástupce .A.S.A. Tomáš Semrád před časem označil hydrologa obce za vola – učinil tak omylem, když e-mail, který chtěl zjevně poslat některému ze svých kolegů, poslal přímo Martinu Jakoubkovi.

Navazující článek

Vodohospodář Martin Jakoubek reaguje na články zveřejněné na Nelahozeves.info

Skládka Uhy

Komentáře   

0 #1 M. Blažek 2012-02-26 13:30
Co dodat... žádné veselé čtení to není, doufejme tedy že nás za pár let nečeká stejný článek o skládce Nelahozeves (i když zatím to spíš vypadá tak, že čeká)...
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.