Co by nám skládka dala a co vzala? (stanovisko OsN)

 

Tento text vyjadřuje stanovisko Občanského sdružení Nelahozeves.

logo-pruhledne

Na tomto místě jsme se pokusili shrnout klady a zápory plánované IV. etapy Skládky Uhy.

Co skládka přinese obci dobrého?

Samozřejmě peníze. Za každou tunu odpadu uloženého na skládku získá obec 500 Kč. Pro představu, tento poplatek vynesl obci Uhy v roce 2011 příjem ve výši 48 milionů korun.

Množství odpadů ukládaných na skládky však každoročně klesá a tento pokles je trvalý. V následujících letech bude navíc stát přijímat legislativní opatření, kterými znevýhodní skládkování oproti jiným způsobům odstraňování odpadu, zejména spalování a energetickému využití.

To povede jednak ke zpomalení skládkování a současně se předpokládá i postupné snižování pětisetkorunového poplatku. Skládkovací poplatky budou v budoucnu směřovat spíše do krajských rozpočtů, kde budou použity pro podporu moderních technologií při nakládání s odpady (třídičky, recyklační linky, spalovny apod.).

V krajním případě se může stát i to, že skládkovací poplatek pro obce bude buď úplně zrušen, nebo bude zavedeno omezení, že příjmy ze skládky musí být použity pro kompenzaci negativních dopadů skládky. Pak by obec nemohla z těchto poplatků financovat například výstavbu chodníků nebo kanalizace.

A co přinese špatného?

Každá mince má dvě strany. V případě skládky to ale vypadá, jako by těch "rubových" stran bylo nějak moc.

Doprava ve Velvarské ulici

Jedním z největších negativních jevů souvisejících se skládkou je nadměrná doprava ve Velvarské ulici.

V roce 2006, před zahájením III. etapy skládky, .A.S.A. tvrdila:

V současné době přijíždí na skládku ročně v průměru 15 000 vozidel.
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá růst množství odpadů ukládaných na skládku v dalších letech, dojde k mírnému poklesu počtu vozidel přijíždějících ročně na skládku asi o 850, tj. na 14 150 vozidel ročně.

V roce 2010, před zahájením IV. etapy, najednou .A.S.A. tvrdila toto:

V roce 2009 na skládku dojelo 30 960 těžkých nákladních automobilů.

.A.S.A. tedy tvrdila, že intenzita dopravy klesne, přitom došlo k nárůstu nákladních vozidel o 15 960 vozidel za rok, tj. více než na dvojnásobek. Teď .A.S.A. tvrdí, že provozem IV. etapy skládky nedojde k navýšení dopravy oproti současnému stavu. Dá se tomu věřit?

Dle doporučení Světové zdravotnické organizace pro zajištění bezpečné ochrany zdraví před hlukem je prahová hodnota hlučnosti 55 dB. Na Velvarské ulici je však hlučnost mnohem vyšší a místy překračuje i 70 dB. Takovou intenzitu lze bez přehánění označit za hazardní hru se zdravím místních obyvatel. Podle odborných zdravotnických vyjádření totiž hluk na úrovni 70 dB má již trvalé negativní účinky na zdraví – může způsobit nenávratné problémy se sluchem. Za hlavní příčinu sluchové ztráty není již považováno stárnutí, ale dlouhodobá neúměrná hluková zátěž.

Výsledkem opakovaného vrstvení asfaltu na Velvarské je navíc stav, že v některých místech se silnice nachází ve výšce oken přilehlých nemovitostí, takže hluk z kol náklaďáků jde lidem přímo do oken. Silnice je navíc mnohokrát neodborně zazáplatovaná, což dále zvyšuje hluk a také vibrace. V řadě domů dochází k narušování statiky, a pokud by nebyly domy průběžně zpevňovány, některé by vlivem vibrací již dávno spadly.

Trvalé zničení krajiny

Vybudováním skládky dojde k trvalému zničení krajiny v tomto místě. Skládka zde bude provozována nejméně 20, ale možná i 30 let. Řada našich spoluobčanů se tak už ani nedožije jejího konce. A na konci toho všeho tu bude už navždy stát kopec o nepřirozeném tvaru vyčnívající 22 metrů nad okolní terén (před zahájením těžby písku). Ve skutečnosti to může být i více, protože .A.S.A. má tendenci povolenou výšku lehce překračovat.

Těleso skládky bude viditelné z lokalit i několik kilometrů vzdálených, například z úpatí Velvarského háje nebo z Lešan. Skládka z některých pohledů navždy částečně zakryje výhled na Říp či na České středohoří.

Nepořádek v obci

Zeptejte se kohokoliv v Uhách. Když zafouká vítr, obec je plná nepořádku ze skládky. Na tyto odpadky pak nalétávají ptáci, protože v odpadcích je samozřejmě spousta lákavých "dobrot".

V našich končinách vane převážně severozápadní vítr. To znamená, že nepořádek ze skládky bude vítr odnášet přímo na Nelahozeves.

Když už jsme u ptáků, ti pochopitelně nalétávají také na skládku samotnou, a asi není nutné zdůrazňovat, že skládková potrava jim právě neprospívá, navíc pochoutky vyzobané na skládce pak zase roznášejí do okolí, takže v Uhách běžně naleznete například zbytky zvířecích kostí. Skládka sice zaměstnává sokolníka, který ptáky odhání, ten je však na skládce přítomen jen zřídka. A jak se měli možnost přesvědčit účastníci exkurze na skládce, jeho efektivita je poněkud sporná.

Riziko ekologické havárie

Ačkoliv je Skládka Uhy prezentována jako velmi bezpečná, riziko ekologické havárie nelze nikdy vyloučit. Následky by určitě nebyly tak vážné jako v případě protržení hráze odkaliště u Ajky v Maďarsku, případná ekologická havárie na Skládce Uhy by však nepochybně mohla kontaminovat podzemní vody, které tečou vzhledem k charakteru podloží směrem do zastavěné části obce. Bezpečnost skládky už v minulosti vážným způsobem zpochybnil vodohospodář Martin Jakoubek v odborném posudku pro obec Nelahozeves (více zde).

Kontaminace podzemních vod byla v minulosti prokázána i na Skládce Ďáblice, která je ve vlastnictví stejného provozovatele. V prosinci 2009 odborný posudek společnosti Geologická služba s. r. o., zhotovený na objednávku Městské Části Praha-Ďáblice, konstatoval mj. následující:

Výsledky průběžné kontroly kvality podzemní vody dokumentují zvýšený výskyt některých látek. Anomální jsou koncentrace chloridů a tenzidů, případně síranů, signálně pak amonných iontů a ojediněle nepolárních extrahovatelných látek.
Kompilací dostupných archivních dat lze dojít k závěru, že k nežádoucímu ovlivnění podzemních vod škodlivými látkami s velmi vysokou pravděpodobností dochází.
Existuje reálné riziko zvýšené infiltrace srážkových vod uloženými odpady v důsledku porušení krycích těsnících prvků.

(kompletní text studie si můžete přečíst zde)

Obdobně bylo na ďáblické skládce v minulosti zjištěno dlouhodobé překračování limitních hodnot arsénu a niklu v ovzduší.

Nedůvěryhodný provozovatel

Společnost .A.S.A., která provozuje skládku, není důvěryhodný subjekt. .A.S.A. již mnohokrát prokázala, že nemá v úmyslu vůči obci Nelahozeves a jejím obyvatelům postupovat transparentně a že není připravena s občany sdílet veškeré důležité informace o provozu skládky.

Ostatně prokurista společnosti .A.S.A. Libor Luňáček je proslulý svým arogantním vystupováním, zejména v Ďáblicích, kde se již několik let také hraje o budoucnost místní skládky. Jeden příklad za všechny:

Na březnovém zasedání zastupitelstva městské části (ZMČ) pozvala paní starostka zástupce firmy .A.S.A. včetně vedoucího pracovníka skládky v Ďáblicích p. Ing. Luňáčka, aby objasnil prodloužení skládky ve II. etapě. Ing. Luňáček se osobně uvedl tím, že při vstupu do místnosti si u dveří opřel dvě pušky a pak jako naprosto arogantní člověk, opovrhující občany Ďáblic, odpovídal úsečně na vznesené dotazy z řad občanů a zastupitelů.

(z webových stránek ODS Ďáblice)

Nevyčerpatelnou studnicí zajímavých zkušeností s firmou .A.S.A. je také občan Ďáblic a současný člen rady městské části Tomáš Dvořák. Vybraná citace je část rozhořčeného dopisu Tomáše Dvořáka, který napsal po absolvování kontrolní prohlídky skládky konané v roce 2009.

Když do kontroly vidíte, že všude je prach a kropící vůz hrdě vyrazí kropit, až když se my objevíme a musíme tedy konstatovat, že se kropí, když zápis o kropení je uzavřen v 16:00 s tím, že vůz jel ten den 5x a pak při naší kontrole jezdí dál…. Chceme proto měření spotřeby vody na vodoměru. S tím .A.S.A. nesouhlasí - proč asi. Dodnes se nearchivuje měření větru, proč asi. Zase se nedá nic kontrolovat. Otázka překryvů je v řádu formulována tak, že je obrovský problém něco prokázat a kontrolovat. Toho si je vědoma i ČIŽP a požaduje vložení jistých požadavků, které umožní možnost kontroly. To se však setkává s velkým nesouhlasem provozovatele skládky. Nikdo mi není schopen definovat, kdy se tedy na skládce práší. Vidíme, že se práší v souladu s provozním řádem a překryv je proveden rovněž v souladu s provozním řádem. Báječný provozní řád, opravdu se pečuje o naše zdraví. 4,5 milionu kubíků odpadu 1 km od našich domovů na nás prostě žádný vliv nemá. Tak buďme v klidu.

Tomáš Dvořák
člen kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice

Mimochodem, .A.S.A. dostala v roce 2008 od České inspekce životního prostředí za nedodržování provozního řádu skládky pokutu.

Své zkušenosti s firmou .A.S.A. už má ale i Nelahozeves. .A.S.A. už například prokázala, že se nezdráhá v případě potřeby otevřeně lhát. Například v územním řízení z počátku obhajovala soulad záměru s územním plánem odkazem na neexistující „upravený územní plán Nelahozeves z r. 2009“, ačkoliv musela vědět, že žádný územní plán v roce 2009 obec Nelahozeves neschválila (více zde).

Když předseda OsN požádal Libora Luňáčka o poskytnutí provozního řádu skládky, byl odmítnut s pozoruhodným odůvodněním: "Nejsem nakloněn tomu, abych vyčlenil ze svého kolektivu pracovní sílu, která by celý provozní řád kopírovala a zasílala všem zájemcům." Provozní řád má přitom 28 stran. Podrobnosti o peripetiích při jeho získávání si můžete přečíst zde.

Netransparentnost a nedůvěryhodnost prokázala společnost .A.S.A. také neochotou poskytovat důležité provozní informace o skládce vodohospodáři Ing. Martinu Jakoubkovi (více zde), stejně jako dodnes nijak nevysvětlenou účastí generála Andora Šándora na jednání se zastupiteli obce Nelahozeves, která ze všeho nejvíce připomínala psychologický nátlak na zastupitele (vice zde).

Další ekologické zátěže

V blízkosti Skládky Uhy se nachází už několik dalších skládek:

  • skládka kalů společnosti UNILEVER
  • skládka Veterinárního asanačního ústavu Tišice
  • skládka popílku a strusky společnosti KAUČUK
  • skládka inertních odpadů Josefa Kratochvíla
  • skládka styrenových smol společnosti UNIPETROL
  • a pak samozřejmě několik černých skládek

O některých z výše vyjmenovaných skládek by mohli vyprávět zejména obyvatelé ulice Pod Strání a přilehlých ulic, jejichž voda je kontaminovaná nadlimitními hodnotami fenantrenu a chloridových iontů.

Skládka Uhy je společností .A.S.A. prezentována jako projekt, který nemá s ostatními skládkami nic společného. Z pohledu .A.S.A. je to samozřejmě pravda, ale z pohledu celkové ekologické zátěže dopadající na obyvatele Nelahozevsi to pravda není. Může si Nelahozeves dovolit další skládku do sbírky?

Spousta skládek v obci samozřejmě nepřispívá ani k dobré pověsti obce jako příjemného místa k životu. To má pak sekundárně i negativní dopad na ceny nemovitostí v obci.

Kontakt

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referendum o rozšíření skládky

Komentáře   

0 #2 Josef Mareyi 2013-01-22 12:59
Pravděpodobně nevysvětlí :(

referendum by to chtělo veřejné s evidencí kdo pro co hlasoval a tak dohledatelné, aby se z referenda nestal "demokratický" nástroj k potlačení jiného názoru.
Chápu toho, kdo říká, že pro skládku je taky názor, ale pro prachy jste ochotni prodat vliv na ostatní.

Velice rád bych věřil, že nás nečeká budoucnost ve stylu "ale vy jste si skládku schválili a teď s tím nelze nic dělat po dobu desítek let"...
Citovat
+1 #1 Romana Hánková 2013-01-19 13:28
Tak nevím, jaké mají vlastně všichni ti, kteří budou hlasovat pro skládku argumenty. Ať pročítám cokoliv, vychází mi jasné NE. Ale pokud někdo říká ANO, znamená to, že ví něco, co já nevím. Vysvětlí mi někdo přesvědčivé argumenty PRO?
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.