.A.S.A. daruje obci půl milionu, zaplatí i polovinu sanace prameniště v Hleďsebi

DSCF7358
Kamenná nika v ulici Pod Strání bude opravena i s pomocí peněz .A.S.A.
Kamenná nika v ulici Pod Strání bude opravena i s pomocí peněz .A.S.A.
Společnost .A.S.A., která plánuje v katastru naší obce vybudovat IV. etapu skládky komunálního odpadu, věnuje Nelahozevsi půl milionu korun a dále uhradí polovinu nákladů na sanaci pramenního vývěru v Hleďsebi, která má přijít zhruba na 1,2 milionu korun. Tyto závazky na květnovém zasedání zastupitelstva veřejně deklaroval provozní ředitel .A.S.A. Pavel Tomášek.

Dar jako kompenzace za posudky?

Podle starostky Petry Urbanové má být dar kompenzací za výdaje na odborné posudky ke Skládce Uhy, které obec v uplynulých dvou letech nechala zhotovit vodohospodáře Martina Jakoubka a které už obec přišly celkem na 645 tisíc korun. “Výsledkem těchto služeb je, že skládka bude bez kompostárny a velikostně poloviční oproti plánovanému záměru investora,” uvedla starostka na zasedání. Zmínila i otázku vyššího zabezpečení skládky.

 

Kompostárna vypadla z původního záměru skládky zejména z důvodu rozporu s územním plánem, neboť plocha kompostárny zasahovala do biokoridoru a biocentra. Na tento rozpor upozorňovala v územním řízení jak obec, tak Občanské sdružení Nelahozeves. Stavební úřad však tyto námitky vůbec neposuzoval, protože .A.S.A. záměr krátce po jeho veřejném projednání sama vzala zpět a později jej předložila znovu již bez kompostárny.

Skládka se zmenšila hlavně díky výhradě stavebního úřadu, který ústy referentky Lenky Millerové namítal, že skládka protíná veřejně prospěšnou cestu, která měla sloužit pro obsluhu průmyslové zóny. .A.S.A. tak byla nucena plochu skládky zmenšit zhruba o třetinu, aby se cestě vyhnula. Objem tělesa skládky se snížil oproti původnímu záměru zhruba o čtvrtinu.

DSCF7364
Jedno ze zanesených jezírek, do nějž vytéká pramen ze svahu nad ulicí Pod Strání.
Jedno ze zanesených jezírek, do nějž vytéká pramen ze svahu nad ulicí Pod Strání.
.A.S.A. již dary obci nabízela v minulosti. V prosinci 2011 předložila firma tzv.
pdf
Memorandum o dobrém sousedství, podle nějž měla obci darovat postupně až jeden milion korun. Starostka však memorandum odmítla podepsat s odkazem na nesolidnost firmy v rámci projektové přípravy skládky.

Provozovatel skládky pak nabídku daru zopakoval znovu o půl roku později. Částka byla snížena na 500 tisíc korun a dar byl podmíněn tím, že územní rozhodnutí na IV. etapu nabude právní moci do 30. září 2012. Kvůli odvolání Občanského sdružení Nelahozeves a liknavosti některých úřadů vyřizujících odvolání byl však tento termín překročen zhruba o půl roku. Obec navíc odmítla podepsat předložené darovací smlouvy. Podle vyjádření starostky .A.S.A. v darovacích smlouvách požadovala, aby se výměnou za poskytnutí daru obec vzdala možnosti připomínkovat jednotlivé fáze schvalování skládky. Původní memorandum z roku 2011 takové podmínky neobsahovalo.

Pavel Tomášek ve svém vystoupení na zasedání zastupitelstva znovu poděkoval občanům za podporu skládky v referendu (poprvé .A.S.A. vyslovila poděkování v rámci placené inzerce v posledním čísle zpravodaje). Současně zdůraznil, že dar není primárně určen na kompenzaci nákladů za odborné posudky ke skládce, ale na “obecně prospěšné účely”. V této souvislosti se Tomášek zároveň pozastavil nad skutečností, že posudky vypracovává mj. firma Aquatest, ačkoliv jejím majitelem je přímý konkurent .A.S.A., firma Purum z Mníšku pod Brdy, a varoval obec před tím, aby tyto posudky byly financovány z daru .A.S.A. Firma Purum se specializuje na zpracování odpadů všeho druhu, provozuje mj. spalovnu nebezpečných odpadů v Kolíně. Podobně jako .A.S.A. provádí Purum i sanace ekologických zátěží a činnosti obou firem se překrývají i v dalších oblastech. “Firma Purum má na trhu s odpady v České republice poměrně významné místo, zejména ve středních Čechách,” upozornil Tomášek.

DSCF7361
V místě vytékajících pramenů má ještě letos vzniknout klidová zóna s dětským hřištěm.
V místě vytékajících pramenů má ještě letos vzniknout klidová zóna s dětským hřištěm.
Martin Jakoubek, který stojí v čele expertního týmu obce pro oponenturu projektu výstavby IV. etapy skládky, však možnou podjatost Aquatestu ostře odmítl s tím, že posudky vypracovávali renomovaní odborníci. Současně upozornil, že k akvizici Aquatestu došlo před velmi krátkou dobou, zatímco posudky zabezpečení skládky byly vypracovány daleko dříve.

Akce “Rybníček"

.A.S.A. se ústy Pavla Tomáška zároveň zavázala, že uhradí polovinu nákladů na sanaci pramenního vývěru v Hleďsebi, který trápí obyvatele nemovitostí v ulici U Žlábku a severní části ulice Pod Strání. Tomášek však současně upozornil, že podmínkou financování tohoto projektu (označovaného také jako akce "Rybníček") je zahájení provozu IV. etapy skládky. “Ty peníze musíme někde vydělat,” uzavřel provozní ředitel .A.S.A.

Otázku prameniště v Hleďsebi začala Petra Urbanová řešit již krátce po svém nástupu do funkce starostky. Voda zde na několika místech vytéká ze svahů nad ulicí Pod Strání odnepaměti. Největší pramen vtéká do dvou na sebe navazujících jezírek, kde se původně voda vsakovala do země, jezírka jsou však již dnes zanesená. V posledních letech navíc z některých vývěrů začalo téct mnohem více vody než dříve. Prameny jsou sváděny potrubím do vsakovací šachty v ulici U Žlábku, šachta ze 70. let je však již dnes v důsledku nánosů také nefunkční, takže přitékající voda (zhruba litr za sekundu) se musí přečerpávat do jiného potrubí, které vede pod železniční tratí až do areálu společnosti ČEZ (vedle PTZ). Přečerpávání stojí obec ročně desítky tisíc korun, další peníze spolyká údržba čerpadla. Část vody pak volně teče po silnici a dále do přilehlých zahrad.

DSCF7368
I v období sucha teče ulicí U Žlábku stále voda.
I v období sucha teče ulicí U Žlábku stále voda.
V létě 2011 vypracoval Martin Jakoubek na objednávku obce posudek, v němž doporučuje v prvé řadě vyčistit a opravit obě jezírka pod svahem nad ulicí Pod Strání a znovu postavit zničené hrázky. Posudek dále navrhuje, aby v tomto místě byla vybudována klidová zóna s lavičkami a hřištěm pro děti s vodními prvky. “Díky průtoku několika vteřinových litrů za sekundu a kaskádě dvou hrázek lze realizovat nepřeberné množství vodohospodářských ‘atrakcí’ – modelů, například měrného přelivu, stavidla, malého vodního kola, násosky, případně vodního trkače,” píše Martin Jakoubek, který v posudku zkombinoval obě své hlavní kvalifikace – vodohospodářské stavby a městský urbanismus.

Vzhledem k překopání rozpočtu na investiční akce, k němuž zastupitelstvo přistoupilo na posledním zasedání, je na tuto fázi nyní v rozpočtu obce k dispozici půl milionu korun a revitalizace jezírek včetně výstavby hřiště by tak podle starostky měla proběhnout ještě v letošním roce. Na jaře příštího roku by pak měl být vybudován nový vsakovací objekt v ulici U Žlábku, čímž by měl být problém “Rybníček” definitivně vyřešen.

mapa
Výsledné dílo má pak mimo jiné sloužit i pro účely monitoringu kvality podzemních vod, ať už v souvislosti se Skládkou Uhy nebo starou skládkou styrenových smol.

Vztahy nadále napjaté

Část zasedání zastupitelstva, která se věnovala darům společnosti .A.S.A., byla provázena řadou slovních výpadů. Starostka Petra Urbanová vyčítala Pavlu Tomáškovi, že závazky .A.S.A. vůči obci nemají písemnou podobu a že se podmínky poskytnutí daru neustále mění. “Do týdne můžeme dodat návrh smlouvy,” reagoval provozní ředitel .A.S.A.

Na zasedání se naplno projevily i dlouhodobě špatné vztahy mezi .A.S.A. a Martinem Jakoubkem. Vedle již zmíněné role firmy Aquatest se aktuální spory točí kolem probíhajícího řízení o integrovaném povolení IV. etapy skládky. “Dnes a denně slýchávám, že jsme úplní amatéři, že ničemu nerozumíme a že vás jenom buzerujeme,” narážel Jakoubek na skutečnost, že .A.S.A. opakovaně zpochybňuje jeho odborná stanoviska, v nichž dlouhodobě upozorňuje na možný havarijní stav I. etapy Skládky Uhy.

(mm)

Skládka Uhy

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.