Válka Rosových s kralupským stavebním úřadem pokračuje

IMG 1737
Domy rodiny Rosových (v popředí) a Dluhošových (duben 2011)
Přes tři roky trvající sousedský spor rodin Rosových a Dluhošových z Lešan, který vyvolala černá stavba Jana Dluhoše, při níž byl vážným způsobem poškozen sousední rodinný domek rodiny Rosových, se dočkal dalšího dějství. Široce medializovaná kauza se navíc postupně proměnila spíše na spor Rosových se Stavebním úřadem v Kralupech nad Vltavou, či ještě spíše jeho referentkou Lenkou Millerovou. O případu jsme na těchto stránkách nedávno podrobně informovali.

Manželé Rosovi, kteří nejsou spokojeni s postupem stavebního úřadu, v listopadu 2011 požádali vedoucího úřadu Jiřího Poláka, aby kauzu Lence Millerové odebral, neboť ji považují za podjatou. Jiří Polák však námitku podjatosti odmítl a za svou podřízenou se postavil s tím, že v jejím postupu neshledává žádné pochybení.

Toto vyjádření podnítilo manžele Rosovy k tomu, aby napsali Jiřímu Polákovi další dopis (první si můžete přečíst zde). Ten Šárka Rosová Váňová zaslala na vědomí také představitelům kralupské samosprávy, krajskému úřadu a údajně též Policii ČR, Úřadu vlády a Ministerstvu vnitra. Vedoucí stavebního úřadu na dopis reagoval prohlášením, které poskytl i redakci Nelahozeves.info. Na žádost obou aktérů zveřejňujeme oba dopisy v plném znění.

Otevřený dopis manželů Rosových vedoucímu Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou

V Lešanech 12. 3. 2012

Vážený pane Poláku,

reagujeme takto na shora uvedené rozhodnutí (myšleno rozhodnutí čj. MUKV 5878/2012 ze dne 28. 2. 2012, kterým Jiří Polák odmítl podjatost Lenky Millerové; totéž rozhodnutí je v dopise zmiňováno vícekrát – pozn. red.), se kterým kategoricky nesouhlasíme.

U výroku referentky Lenky Millerové, že „byli s p. Dluhošem na kávě jednat o výši pokuty za černou stavbu“, byl krom mě přítomen náš bývalý právník a můj manžel, Ing. Adam Rosa. Referentka Millerová tak omluvila hodinové zpoždění příjezdu na jednání, kam přijela s p. Dluhošem jeho soukromým vozem. V tomto případě tedy tři svědkové slyšeli její výrok, který jste v usnesení popřel. Jmenovaná byla přivezena a spatřena svědkyní i na další prohlídku klempířských prvků p. Dluhošem. Je to podle vás standardní postup?

Důkaz: výslech svědků

Tvrdíte, že jste byl přítomen několika jednáním. Ta jednání byla tři a na jednom z nich dostala referentka nepříčetný záchvat, třískla přede mě a reportéra na stůl šanony a pak volala vám a hystericky sdělovala svůj problém se mnou. Dotkl se jí můj dotaz, proč dopustila, aby si p. Dluhoš zastřešil nezákonnou stavbu, byť jsme ji oznámili ve stavu, kdy neměla ještě ani věnce.

Přiběhl jste tehdy, abyste proti mně zasáhl. Překvapeně jste ovšem hleděl na L. Millerovou, jak křičí a my s reportérem z ČT1 klidně a v tichosti sedíme za stolem.

Dnes ovšem tvrdíte, že bylo její chování na jednáních korektní. Proč?

Důkaz: výslech svědka, reportéra ČT1

Byl jste pouhou chvíli přítomen i v případě, kdy na mě zcela neeticky křičel právník p. Dluhoše. Referentka Millerová místo toho, aby usměrnila jeho, oznámila mně, že budu vykázána na chodbu. I to vám přijde nestranné? Měla někdy podobné problémy při jednání s jinými stavebníky? Stěžoval si na ni někdy někdo?

Dalšímu jednání jste byl přítomen i s Mgr. Kamilem Haincem, vedoucím kanceláře tajemníka MěÚ Kralupy nad Vltavou. Před vámi a naším panem architektem konkrétně referentka Millerová prohlásila, že „kdyby rozhodovala podle zákona, již dávno by nechala p. Dluhoše odstranit stavbu a nám dům opravit na naše náklady“. Dokonce podotkla, cituji, že se sama prohlásí za podjatou, pokud se odmítáme dohodnout s nezákonným stavebníkem a že jí jdeme už na nervy.

1333578447 80951
Šárka Rosová Váňová
Důkaz: výslech obou svědků, přítomen také Ing. arch. Josef Grubner

Vlastníme i zvukový záznam pořízený na neoprávněně zahájeném řízení o odstraněných skruží ve vlastnictví obce před č. p. 29 a 30. Ze záznamu jasně plyne snaha referentky Millerové nás zastrašit a donutit nás pod pokutou k úpravám obecního terénu, které byla neoprávněně iniciováno nezákonným stavebníkem p. Dluhošem. Nejen tato skutečnost byla referentce Millerové ombudsmanem vytknuta.

Úřednice dle vás postupuje v souladu se stavebním zákonem i dle vyjádření KÚ Středočeského kraje a ombudsmana. Zajímá nás, jak jste k takovému přesvědčení došel. Zřejmě jste nečetl mnohastránkovou Průběžnou a Závěrečnou zprávu Veřejného ochránce zpráv.

Tam je velmi podrobně a obsáhle shrnuto několik vašich prokazatelných pochybení.

Žádáme o vysvětlení, jak si máme opravit náš dům, poškozený nezákonnou stavbou? Uvádíte, že nerozumíme výkladu stavebního zákona, a vytýkáte nám, že využíváme opravné prostředky proti neustálým odvoláním p. Dluhoše a vašim zmatečným rozhodnutím.

Pane Poláku, vám kdyby někdo poškodil vaši nemovitost, jistě byste proti původci zakročil mnohem razantněji než my.

V rozhodnutí ze dne 28. 2. 2012 nám zcela nemístně vyčítáte, že neplníme vaše nařízení. A proto chátrá a plesniví náš dům. Jenže tento chátrá právě kvůli sousední nezákonné stavbě a vyústění jejího krovu a střechy do naší zdi. Do oprav domu se záměrně nepouštíme z podložených obav, že naše zásahy by byly marné. I podle vyjádření odborníků je příčinou hlavních poškození našeho domu stavba sousedního domu. I laická veřejnost bez odborných znalostí zcela jasně vidí, že náš dům byl poškozen. Proč to nevidíte vy ani referentka Millerová?

Dodnes nebyly naše předložené plány k opravám našeho domu opětovně schváleny.

Podle čeho máme tedy provádět zabezpečovací práce? Jejich realizace by znamenala nutnou demolici černé stavby, neb ta je dle přesných propočtů architekta umístěna na našem pozemku. A to by se pochopitelně dotklo stavby p. Dluhoše, což není zjevně žádoucí.

V listopadu 2012 jsme podali na manžele Dluhošovy (resp. stavební firmu White Lines s. r. o., jejímž majitelem je Jan Dluhoš), negatorní žalobu. Nechť rozhodne tedy podle práva soud, když jsme marně dlouhé roky čekali na spravedlivý zásah SÚ Kralupy nad Vltavou.

A pochopitelně podáváme odvolání proti usnesení MUKV 5878/2012 ze dne 28. 2. 2012. To obdržíte v zákonné lhůtě od našeho právního zástupce.

Tímto dopisem vás zároveň žádáme o písemnou odpověď na naše otázky. Předem děkujeme.

Manželé Rosovi

Vyjádření k nepravdivým informacím o postupu stavebního úřadu ve věci domů Lešany u Nelahozevsi čp. 29 a 30 a odpověď na otevřený dopis ze dne 12. 3. 2012

V Kralupech nad Vltavou, dne 5. 4. 2012

Vážení,

v poslední době se setkáváme se zavádějícími a zkreslenými informacemi šířenými ze strany manželů Šárky Rosové Váňové a Ing. Adama Rosy o postupu stavebního úřadu Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, které se osobně dotýkají některých pracovníků stavebního úřadu, a proto cítíme potřebu se k těmto informacím vyjádřit.

Konkrétně manželé Rosovi prostřednictvím „otevřených dopisů“ adresovaných představitelům města Kralupy nad Vltavou a dalším úředním osobám, případně prostřednictvím médií, rozšiřují značně vulgárním způsobem tvrzení, že jsou obětí úřední zvůle, úředníci stavebního úřadu jim údajně záměrně škodí a působí tak jejich rodině utrpení.

Rád bych nejprve upozornil, že stavební úřad vykonává pouze působnost svěřenou mu stavebním zákonem, a to striktně v těchto zákonem mu stanovených mezích. Úkolem stavebního úřadu není ani péče o dobrý technický stav domů v soukromém vlastnictví [tuto povinnost mají zásadně vlastníci staveb podle § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona], ani rozhodování sporů o vlastnické právo k nemovitostem (tuto pravomoc má pouze soud).

Je pravdou, že vlastníci domu Lešany čp. 29 provedli bez příslušného povolení či ohlášení stavebního úřadu stavební úpravy a nástavbu tohoto domu, která zasáhla i štítovou zeď v sousedství domu Lešany čp. 30 ve vlastnictví manželů Rosových. Ohledně těchto nepovolených změn stavby je vedeno v souladu se stavebním zákonem řízení o odstranění stavby, které bylo na základě § 129 odst. 3 stavebního zákona přerušeno v důsledku podání žádosti o dodatečné povolení stavby. Ve věci však je rozhodující otázka vlastnického práva k štítové zdi, ohledně níž je vedeno u Okresního soudu v Mělníku soudní řízení. Do doby pravomocného skončení tohoto soudního řízení není podle správního řádu možné, aby stavební úřad rozhodl ve věci žádosti o dodatečné povolení změn stavby provedených na domě Lešany čp. 29, a tedy ani ve věci řízení o odstranění stavby.

Co se týče vlhkosti v domě manželů Rosových, je třeba uvést, že se jedná o dům starý více než sto let, který již delší dobu nutně vyžaduje celkovou rekonstrukci. Jeho stáří a údržbě odpovídá i technický stav tohoto domu. Odpovědnost za neuspokojivý stav domu však má primárně jeho vlastník a stavební úřad může v této věci vyvíjet iniciativu pouze ve veřejném zájmu (§ 135 stavebního zákona). Stavební úřad měl snahu v této věci vyjít manželům Rosovým maximálně vstříc, a proto rozhodl o provedení nutných zabezpečovacích prací. V rámci posouzení dokumentace stavební úřad vždy usiloval o to, aby vlastníkům stavby věcně pomohl zjistit a odstranit hlavní příčiny závadného stavu.

Na tomto místě bych chtěl konstatovat, že postup stavebního úřadu v této komplikované kauze byl předmětem šetření ze strany veřejného ochránce práv. Ačkoli veřejný ochránce práv zjistil v postupu stavebního úřadu některé dílčí nedostatky, tyto nedostatky byly obratem napraveny a veřejný ochránce práv byl o dalším postupu stavebního úřadu informován. V žádném případě však není pravdou, že by veřejný ochránce práv shledal úmyslné porušování práv účastníků (manželů Rosových). Vzhledem k tomu, že jde o zvlášť obtížnou věc, požádal stavební úřad o převzetí věci krajským úřadem podle § 17 stavebního zákona, krajský úřad však tento postup s poukazem na nedostatečnou kapacitu odmítl.

Závěrem bych chtěl uvést, že podle našeho názoru stavební úřad ve výše specifikovaných věcech postupoval a postupuje v souladu se svými zákonnými kompetencemi konstruktivním způsobem a šetří práva účastníků. Bohužel konstruktivní přístup v některých případech chybí na straně manželů Rosových, což je jedna z příčin, proč předmětná věc dosud nebyla uspokojivým způsobem vyřízena. V každém případě pracovníci stavebního úřadu postupují vůči účastníkům korektním a profesionálním způsobem, a to i při mnohdy vypjatých a psychicky náročných jednáních. Pokud manželé Rosovi šíří urážlivá tvrzení o údajném úmyslném poškozování účastníků ze strany příslušných pracovníků stavebního úřadu, o jejich arogantním a agresivním chování vůči účastníkům, pak musím tato tvrzení rozhodně odmítnout. Zároveň musím vyjádřit politování nad tím, že manželé Rosovi tímto hrubým způsobem příslušné pracovníky stavebního úřadu urážejí a znepříjemňují jim jejich nelehkou práci. Proti takovým tvrzením se proto musím touto formou rozhodně ohradit.

Jiří Polák
Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

(mm)

Vytisknout

Komentáře   

+1 #26 Šárka 2013-12-01 15:38
Dne 1.12.2013 odvysílala náš příběh ČT 2 v pořadu Ochránce.

ceskatelevize.cz/.../...
Citovat
-2 #25 jiri 2013-08-09 14:12
:D spor je slozity při prodeji domu byl domek v poradku jen byla potzreba udelat nova strecha nic vic nic min zadny vlhko v dome nebylo zadny zavady na dome nebyly protože dům před prodeji obesel statik ano stavba ovlivnila dům to je pravda pokud vim tak nikdo za nama od manzelu rosovich neprisel to je dost zvlastni ted tvrdit ze sme prodali zříceninu nikde vypovídat nebudu protože se meto netyka asi tak nejak to je
Citovat
+4 #24 J.Grubner 2013-08-08 18:44
Pan Vrábel má vlastnost dobrého realitního agenta. Dokázal prodat prakticky neprodejný dům
č.p. 30 v Lešanech. Jak tento dům skutečně vypadal v roce 2006 je vidět z fotografie. Zřetelná
zchátralost stavby z obrázku čiší, ale prosedlá střecha na poloshnilém krovu, polorozpadlé komíny a rozpadající se střešní krytina - to není to podstatné.
Důležitý je styk domů č.p. 29 manželů Dluhošových a domu č. p. 30 ing. Rosy.
Na snímku je vidět zřetelně jen jedna štítová zeď, oddělující v úrovni střech oba domy.
K tomu pan Vrábel napsal „ Čestné prohlášení a svědeckou výpověď určenou pro soudní jednání“ , ve kterém místopřísežně prohlašuje , že jím prodaný dům měl vlastní štíty a vlastní všechny obvodové nosné zdi. Dům č. p. 29, prodaný p. Razákem Dluhošům vlastní štít neměl a byl pouze přistavěný k obvod. zdivu domu č.p. 30.
Je to důležité ?
Zajisté, protože majitel stavební firmy p. Dluhoš zboural svůj dům č.p.29 včetně štítu domu
č. p. 30 p. ing. Rosy a provedl zde nepovolenou stavbu s přesahem do objektu souseda s neuvěřitelným zdůvodněním, že štítová zeď stojí na jeho pozemku, tudíž že zboural svůj majetek. A s pohrdáním zákonem nic úřadům neohlásil a nic se sousedem neprojednal.
Vznikl spor, který řeší Stavební úřad podivně a bezvýsledně pět let (sic!) tak, že nutně musel skončit u soudu. Na soudní rozhodnutí ovšem musíme počkat , no a čekání trénujeme již pět let.
Spor by se netýkal pana Vrábela , kdyby nepublikoval srdcervoucí sentimentální popis stavu
svého bývalého domku, zaviněný rodinou pana Rosy , kterýžto stav ohodnotil mrknutím přes
plot při procházce okolo.
Pan Vrábel nebyl na žádném jednání vedeném Stav. úřadem . Takže udělal chybu, když
vyzdvihl brilantní jednání kompetentní úřednice , kterou tím zbytečně kompromitoval .
Každého přeci napadnou všelijaké důvody , které ho vedly k obdivným větám k činnosti
a rozhodnutím Stav. úřadu za celou dobu pěti let. Ano, pan Vrábel se svým zveřejněným příspěvkem k tomuto případu stal důležitým svědkem a musí dostat proto příležitost při soudním řízení.
Citovat
-3 #23 jiri 2013-07-31 00:09
poslední veta ktomuto pripadu zříceninu ste si z domu udelali sami kdy byste v dome poradne vetrali coz byla nutnost kterou smevam vam rikali a nenechali zacpat kanálky které byly vyvedeny a cistili je tak ste vlhko mit v dome nemohli protože veskera spodni voda odtekala ven proto se to dělalo nevim jestlivite co je skalka a jak se vůbec skalka dela muze te se prijit podivat knam je delana stejnym zpusobem a zadny peníze nas nestala divny ze zřícenina to je ted ale před osmi lety se na ten vas barak lidi chodili kouat kdyby ste jen trosku zainvestovali tak ste dneska jinde jestliže vam stavebni urad řekl ze ste měli do stolet starého baraku investovat mel pravdu ale psat tady ze sme vam prodali zříceninu je odvazne při koupi ste si nechali dům odborne zkontrolovat a a neslysel sem ze by byl nejaky problém je to sutny lidi co ten barak znaji krouti hlavou ano sousedi vam poskodili dům ale nechapu ze ste byly kamaradi a nejednou tohle je to dost divny presto si myslim ze dům se da opravit i tak a pak vysoudit nejake peníze zpet lepsi nez cekat nez vam spadne bohužel vrabel jiri
Citovat
-3 #22 jiri 2013-07-30 23:27
ano souhlaim svami ze barak vedle vas je prasarna ano to beru ale nechapu proc ste se nebyla schopna dohodnout pokud vim tak vam byla ucinnena nabídka kterou vy ste odmitli nevim to tvrdi stavebni urad pisu pto tady protože za nama byly kuli nejakejm informacim stoji me si zatím ze barak byl v době prodeje v poradku coz lze proazat za další tvrdit tedka ze mate zříceninu je dost odvaze nedali ste do baraku ani korunu neboli není to nikde videt otec na baraku pracoval porad pokud se na baraku nedela tak barak chatra to je jasny při prodeji ste netrvrdili ze je to zřícenina barak byl naprosto suchy jinak barak ste kupovat nemuseli nikdo vas ktomu nenutil to je asii tak vse co ktomu rict problém nebude asi na naší strane ale to kolem vas cerna stavba ano tam je problém a veliky alepresto si myslim ze barak není panelak
Citovat
+5 #21 KivH 2013-07-30 22:38
Jsem s případem podrobně seznámen včetně dokumentace i dokladů.
Za jeho současný stav je přímo odpovědný majitel sousední černé stavby, který bez povolení stavěl své a boural cizí.
Nepřímo i přímo za nevyhovující stav kritizovné nemovitosti zodpovídá Stavební úřad v Kralupech nad Vltavou a jeho, v textech zmiňovaní zaměstnanci.
Nepřímo je za něj zodopovědný i Stavebnímu úřadu v Kralupech nadřízený Krajský stavební úřad.
Majitelé nešťastného domu, který se rozpadá, učinili a činí všechny, legálně možné kroky, k tomu, aby se stav domu zlepšil ale v této činnosti je jim trvale a vytrvale bráněno.
Dokonce i když se zdálo, že se konečně podaří zahájit zachraňovací práce, stavebník sousední černé stavby se proti rozhodnutí Stavebního úřadu k povolení oprav odvolal a tím znemožnil jakékoli další práce, které by dům potřeboval.
V současné době probíhá několik zjišťovacích řízení, které by měly situaci vyřešit.
Citovat
+5 #20 zuzana vanova 2013-07-30 22:01
Nechte moji mamku na pokoji,a projdete si nejdriv zivot v jejich botach, nez ji začnete soudit....V prvni rade by se mel stydet pan Vrabel, co prodal takovou zriceninu za tak hrisny penize, a ted tu dela, buh vi jak to nasi neznicili...Vit e, co stalo jenom penez udelat neco s tou zahradpu? Kde bylo pod radoby nacancanou skalkou zahrabany snad vsechno...Nebud u tu ze sebe delat zadnyho chytrolina, protoze to ani nejsem, ale na tohle staci selsky rozum...To, co udelal Dluhos byla prasarna...Zdem oloval barak a pak si ujel nekam do tramtarie a zblaznete se...Co to ma za smysl, ze tam ted stoji skoro pet let ta polostavba? Chtel jen nahrabat penize, nastesti mamka neni vul a pitomec, co si necha kakat na hlavu, a brani se...Bohuzel mame v Cechach skvely uredniky, co ji jeste pridavaji olej do ohne, misto aby pomohli...Chci videt Vas, jak nechate sve dite bydlet v plesnivem pokojicku, nikdo se me rodine nemuze divit, ze se brani, a ze uz jw ze vseho na dne...Tak na shledanou a pozdravuju vsechny anonymní pisalky, co se ani podepsat neumi...Vid, Martinko
Citovat
-1 #19 Manželé Rosovi 2013-07-30 19:45
Cituji jiri:
vazena pani spisovatelko rosova na baraku se musí pracovat mela ste ze zákona moznost se bránit pokud se vam nelíbilo něco o hledne prodeje domu mnou a vámi barak byl naprosto suchy a v poradku staci se podivat kvam za vratka ato mluvi za vse barak nebyl postaveny pro 6 lidi ale pro dva spokojene duchodce po 8 letech rikat ze mate rezavou vanu a nedodelane podkrovi coz jste vedela m při prodeji je poněkud stupidni nestat nekoukat ale makat a blbe neblábolit nesmysli co se tycevaseho souseda tam vidim problém v nedohodu ja vvam poslu fotky když ste barak prebirali a srovnáme je z temi dnesnimi asi budeme oba koukat zpozdravem vrabel jiri


Nebudu tady s vámi vést stupidní diskusi. Jestli něco potřebujete na stavebním, lezte si jim do řiti dále. Vy a vaše bláboly plné hrubek nemají naprosto žádnou úroveň. Jste ubohý.
Citovat
-5 #18 jiri 2013-07-29 21:08
vazena pani spisovatelko rosova na baraku se musí pracovat mela ste ze zákona moznost se bránit pokud se vam nelíbilo něco o hledne prodeje domu mnou a vámi barak byl naprosto suchy a v poradku staci se podivat kvam za vratka ato mluvi za vse barak nebyl postaveny pro 6 lidi ale pro dva spokojene duchodce po 8 letech rikat ze mate rezavou vanu a nedodelane podkrovi coz jste vedela m při prodeji je poněkud stupidni nestat nekoukat ale makat a blbe neblábolit nesmysli co se tycevaseho souseda tam vidim problém v nedohodu ja vvam poslu fotky když ste barak prebirali a srovnáme je z temi dnesnimi asi budeme oba koukat zpozdravem vrabel jiri
Citovat
+2 #17 Manželé Rosovi 2013-07-25 19:10
Cituji jiri:
tak ctu tady vselijake nazory byl jesem majitelem tohoto domu nez sem h prodal rosovim ten domek byl v naprostem poradku kdyz du obcas koem chce se mi zvrcet jak domek chatra absolutne neudrzovany je to na spadnuti a velice me mrzi ze sem to takovejm lidem prodal takovy lidi ani domek mit nemuzou co se tyce te savby vedle tak to v poradkusice neni ale snaha se dohodnout s rosovima je nulova jinak pani milerova se stavebniho uradu dela co muze a je toferova vstrina pani to ze maj domek ve stavu vjakym je nemuze pani milerova ale manzele rosovi kteri se o domek absolutne nestaraji to je snat videtPane Jiří Vrábeli, váš komentář odráží neznalost věci. Ta vaše naleštěná bída, kterou jste nám prodal za neuvěřitelných 1 mil. 650 tis. bez zatepleného podkroví, s rezavou vanou zatřenou emailovou barvou a stojící na spodních pramenech a s dalšími vadami, je především vaše ostuda. Půl roku po nastěhování nám opadala vlhkem celá omítka a dům byl a je plný plísně k čemuž zásadně přispěla i sousedova "černá stavba". Střecha byla na spadnutí již při koupi v roce 2004 a proto jsme chtěli rekonstruovat. Než jsme se ale dostali legálním postupem k povolení udržovacích prací, majitel sousedního domu je nám svou černou stavbou s podporou stavebního úřadu a paní, kterou vy tak chválíte, znemožnil. Vážený pane, dům je v takovém stavu, který vyplývá z postupů právě vámi jmenované referentky Millerové a nepovolených bouracích a stavebních aktivit pana Dluhoše i na Vámi kritizovaném domě. Nejen Millerová, straní černému stavebníkovi a pět let přihlíží tomu, že nám černá stavba, kterou měla ze zákona povinnost nařídit odstranit, trvale poškozuje kritizovaný dům. I soudní znalec konstatoval, že tak frapantní nečinnost a neschopnost vámi chváleného Stavebního úřadu v Kralupech a takové chování „černého“ stavebníka za celou dobu své dlouholeté praxe, ještě nikdy neviděl. To my jsme znechuceni tím, v jakém stavu jste nám dům prodal ! Nemůžeme za to, v jakém stavu je a že ho nemůžeme díky černé stavbě souseda a záměrné nečinnosti stavebního úřadu zvelebit ! Takže váš komentář hovoří především o vás a proti vám. Nechápu, že jste vůbec něčeho takového schopen, vždyť jsem u vás byla před časem na návštěvě a podrobnosti kauzy znáte. Máte silný žaludek, gratulujeme.
Manželé Rosovi
Citovat
-7 #16 jiri 2013-05-08 23:23
tak ctu tady vselijake nazory byl jesem majitelem tohoto domu nez sem h prodal rosovim ten domek byl v naprostem poradku kdyz du obcas koem chce se mi zvrcet jak domek chatra absolutne neudrzovany je to na spadnuti a velice me mrzi ze sem to takovejm lidem prodal takovy lidi ani domek mit nemuzou co se tyce te savby vedle tak to v poradkusice neni ale snaha se dohodnout s rosovima je nulova jinak pani milerova se stavebniho uradu dela co muze a je toferova vstrina pani to ze maj domek ve stavu vjakym je nemuze pani milerova ale manzele rosovi kteri se o domek absolutne nestaraji to je snat videt
Citovat
+1 #15 jaroslav 2013-04-17 14:19
Cituji Jarmilka:
O celý případ se intenzivně zajímám....fandím Stavebnímu úřadu a né lidem, kteří se kdysi navzájem přátelili a teď když zjistili že maj kůču barák tak se z toho snaží vytřískat prachy. A na odpověď z čeho si tu opravu mají zaplatit, tak z těch peněz z kterých už 4 roky chtějí přestavovat jak píše paní Rosová. Fandím stavebnímu úřadu a lidem co tam jsou, protože se to tam mnohem obrátilo k lepšímu a dokáží poradit a najítsprávnou cestu, není to jednoduché a lidem se nezavděčíte nikdy a kór těm co si platěj jen právníky místo toho aby peníze dali do rekonstrukce. Není jednoduché bojovat proti právnickým znalostem a falešným sobeckým lidem. Plácat špínu umí každý!!!!!


Jarmilko, Jarmilko, Vy musíte být asi hodně závistivá osůbka, že ??
S mými zkušenostmi se stavebním úřadem Vám můžu říci, že se tam stahují neumětelové jinde ve státní správě obtížně zaměstnatelní.
A ty peníze které berou za to množství práce, kterou odvedou bych já chtěl mít...
Až Vám poškodí podobný vykuk dům /ne že bych Vám to přál/ pochopíte a budete mluvit jinak.

mějte se hezky
Citovat
0 #14 sousedka 2012-04-17 01:30
Řeknu Vám, že se na to nemůžu už dívat...
Je neskutečný, jak jsou lidi oprsklí a jakým způsobem to tu komentují..
Já si myslím, že si za to můžou prostě všichni, hlavní vina je nejspíš na obou rodinách (dříve velcí přátelé), kteří už v prvopočátku nebyli schopni se domluvit, jakým způsobem budou rekonstrukce probíhat.
A myslím, a to musí uznat každý, že pokud mi budou doma ubourávat kus zdi (a né zrovna malý) tak vy si toho nevšimnete??? Je normální, aby si někdo nechal zbourat štítovou zeď??? A ještě je necháte pokračovat v postavení celého toho kolosu??? To mi přijde zvláštní …
Proč to nezarazili už v začátku? Když sami chtěli stavět, museli vědět, že je potřeba souhlas atd. to museli vědět už od začátku, že stavba je na černo. A hlavně, pokud obě rodiny chtěli rekonstruovat, tak se předem měli domluvit, jak vyřeší společné zdi, protože to není zas tak jednoduché
prostě si za to mohou sami, rodina Rosova má dum v dezolátním stavu a rodina Dluhošova má dům ve kterém ani nemůže bydlet.
A je pravda, že pokud má paní Rosová na právníky, tak by mohla mít i na opravení domu, když už to došlo tak daleko.
No a co se týče stavebního úřadu, tak tam to s nimi asi taky není jednoduché, řekněme si to na rovinu, za ty mizerný prachy co tam berou, tak kdo by se předřel. Vždycky a všude je to o lidech a nikdo není neomylný. Ale po pravdě také nechápu jejich postup, ale aby to člověk pochopil, tak se tam musí asi nechat zaměstnat Ale mají také velkou vinu na tom všem, když už to obě rodiny nechali zajít tak daleko, tak to prostě měli nechat zbourat a je to, ale vyznejte se v zákonech :-(
Tak toto asi vše k tomuto případu
Hodně zdaru a ať je to už brzo vyřešené
(ale pochybuji o tom)
Citovat
+10 #13 Petra Myšičková Hruš 2012-04-13 12:53
Mně se z toho chce taky fakt už brečet. Zůstává mi rozum stát nad názory našich spoluobčanů, kteří si asi neuvědomují, že taková situace se lehce může stát i jim a pak se nebudou moci divit, když se jich nezastane ani noha od stolu. Někdo si načerno postaví něco, co měla být asi nástavba domu, ubourá štítovou zeď domu sousedícího (cizí majetek), způsobí tím veliké škody na této nemovitosti (opět podotýkám, že to byl majetek někoho jiného), nejen, že to stavební úřad neřeší (černá stavba, k tomu ještě neodborně provedena) ale škodní jsou ti, kdo vlastně nic neudělali a jen se brání. Takže dneska vlastně můžu jít, komukoliv cokoliv rozbít a nic se mi nestane. Třeba paní Jarmile bych mohla kamenem rozkřápnout okno, stejně vypadá staře a určitě ho chtěla nechat vyměnit, a tím jsem z obliga. Takhle podle vás vypadá spravedlnost? Vůbec se nedivím, že jsme to jako stát dotáhli tam kde jsme, protože občané ani nedrží spolu, raději pucují boty podnikatelům a úředníkům...
Citovat
+9 #12 Viktor 2012-04-13 00:39
Válka Rosových - nevím, kto tento případ takto pojmenoval, ale pojmenoval jej výstižně. Jen je třeba dodat, že ze strany rodiny Rosových je to válka obranná. Stejně, jako Jarmilka, vše sleduji celou dobu. Předem se omlouvám, že nedokážu vyjádřit svůj názor tak noblesně a sifistikovaně, jako tato dáma. Domek Rosových byl poničen nepovoleným stavebním zásahem páně Dluhoše. Před jeho "odborným" činěním nebyl domek Rosových kučou, jak zasvěceně pravíte, Jarmilko, ale starším domkem v přiměřeném technickém stavu. Nikoli však v tragickém, jako v současnosti. Na tomto stavu mají současně svou markantní zásluhu úředníci jmenovaného stavebního úřadu, kteří ve skutečnosti nedělali nic pro ochránění majetku Rosových. Naopak, očividně svými skutky stranili černé stavbě pana Dluhoše. Což je, vážený pane Rási, arogance, neomalenost a také profesionální impotence. Pokud by celou věc řešili tak, jak je patřičné, nikdy by nedopustili, aby celá věc došla až k devastaci domova postižené rodiny...
Citovat
-10 #11 Jarmilka 2012-04-12 20:22
O celý případ se intenzivně zajímám....fand ím Stavebnímu úřadu a né lidem, kteří se kdysi navzájem přátelili a teď když zjistili že maj kůču barák tak se z toho snaží vytřískat prachy. A na odpověď z čeho si tu opravu mají zaplatit, tak z těch peněz z kterých už 4 roky chtějí přestavovat jak píše paní Rosová. Fandím stavebnímu úřadu a lidem co tam jsou, protože se to tam mnohem obrátilo k lepšímu a dokáží poradit a najítsprávnou cestu, není to jednoduché a lidem se nezavděčíte nikdy a kór těm co si platěj jen právníky místo toho aby peníze dali do rekonstrukce. Není jednoduché bojovat proti právnickým znalostem a falešným sobeckým lidem. Plácat špínu umí každý!!!!!
Citovat
+9 #10 Lenka Knápková 2012-04-12 07:19
Šárko, chce se mi brečet...To Vám ale samozřejmě nepomůže. Váš smutný příběh jsem v Černých ovcích viděla. Teď, když to všechno pročítám, jímá mě hrůza ze systému, ve kterém žijeme. Jen částečně si umím představit ty pocity bezpráví a bezmoci, které musíte denně prožívat. Vy jste nesmírně statečná a odhodlaná žena, bojovnice za svou rodinu. Moc Vám držím palce abyste ten boj vítězně vybojovala a aby původci veškerého zla došli spravedlivé odplaty!!
Citovat
+7 #9 Rosová Váňová 2012-04-09 17:44
9.4.2012 Lešany
Odpověď vedoucího Poláka je dle našich předpokladů, plná nepravd a alibismů. Minul se evidentně povoláním. Měl být politikem. Obsáhle píše o ničem a neodpověděl na jedinou z našich otázek. Neradi bychom sáhli k polemice na úrovni žabo-myších válek. Proto píšeme toto vyjádření pouze pro nezasvěcené čtenáře.
Nevíme ani jakým "vulgárním" a "urážlivým" způsobem šíříme pomluvy a urážíme pracovníky stavebního úřadu. A vyprošujeme si takovéto invektivy. Z nás poškozených, jsou nakonec hlavní původci nesnází? Jak je patrno z našeho otevřeného dopisu, jedná se o svědecky podložená a faktická tvrzení. Budeme tedy žádat svědky o jejich veřejné vyjádření k věci . Přesto, že se pisatel všemožně snaží předkládat na odiv, jak se naší rodině snaží pomoci, zapomíná především na to, že nás nutí k opravám našeho domu v místě, které zdevastoval soused. A to na naše náklady. Ty by se měly vyšplhat, dle znaleckých odhadů, na cca 300 000Kč. Přitom, existuje i ta možnost, že město tyto zabezpečovací práce provede na své náklady a pak bude tyto pohledávat na nezákonném stavebníkovi. To je ale zřejmá komplikace. Jednodušší je zjevně tento krok s nejistým výsledkem přehodit na nás, poškozené.
Polák tvrdí, že ve věci však je rozhodující otázka vlastnického práva k štítové zdi, ohledně níž je vedeno u Okresního soudu v Mělníku soudní řízení. Každý zedník, který by měl byť jen minimální znalosti stavebnictví při pohledu na snímek původního štítu ,kde jsou zřetelně patrné vaznice musel nutně potvrdit,že jsou vždy situovány na stranu objektu,ke kterému štít patří.
Hlavním důvodem, proč se případem zabývá soud tedy není nedostatek našeho konstruktivního myšlení, ale nekompetence a nečinnost místního SÚ. A to není ovšem naše ostuda. My přeci nežádáme, aby SÚ nějak pečoval o náš dům. Jsme si vědomi jeho špatného technického stavu. Jak však rekonstruovat, když není dosud ukončeno stavební řízení? I přes náš razantní odpor vůči existenci nezákonné stavby již několikrát (přesně sedmkrát) v průběhu neskutečných čtyřiceti měsíců L.Millerová dala opakovaně p.Dluhošovi možnost legalizovat černou stavbu. A plánovanou rekonstrukci již od roku 2006 nám bohužel svým činem překazil tento černý stavebník.
Není to tedy naše nezodpovědnost, což se ved. SÚ Polák záměrně snaží čitatelům podsunout.
V případě, že bychom se nařízení SÚ Kralupy nad Vltavou rozhodli akceptovat, budeme nuceni v rámci oprav odstranit stavbu souseda, která přesahuje místy v západním traktu o celých 24 cm do našeho domu. Po téměř čtyřech létech si SÚ vzpomněl, že je třeba správně vymezit hranici mezi pozemky. Což se stane dne 11.4.2012. To je dobré - majetkoprávní vztahy jsou totiž mimo jeho kompetenci, jak sám Polák uvádí. Navíc to technicky znamená dost obtížně řešitelný nesmysl. Geometři budou bádat o 140 let staré hranici mezi pozemky, doložené katastrální mapou Lešan v měřítku 1 : 2880 příšerně vytištěnou až k nečitelnosti. V tomto měřítku , čára tenká jen 0,1 mm znamená ve skutečnosti 2880 x 0,1mm = 288mm na obě strany myšleného středu té čáry , takže prostor k manipulování je 576 mm a my se přeme o pouhých 24cm.
Proto jsme si tuto pošetilost odpustili. On totiž existuje tzv. Zákon o vydržení. A pokud víme, ze strany domu č.p. 30 se neprovedly 140 let opravy žádné. Ale na sousedním domě nejméně tři přestavby.
Takže se právem domníváme, že ze strany SÚ jde jen o další pokus, jak celý případ přesunout jinam a zbavit se tak odpovědnosti. Mylně se domnívají, že zapomeneme na jeho čtyři roky trvající snahu o zachování černé stavby.Dle scénáře Dluhoše.

Každá z námi oslovených firem odmítla opravy našeho domu. Ty by nutně vedly i k demolici sousední stavby. Objednaná firma marně očekává k tomuto pokyn podložený příkazem k demolici, který by měl vydat právě SÚ Kralupy nad Vltavou, ale tak se nestalo.
SÚ Kralupy nad Vltavou stále řeší pouze dodatečné povolení nezákonné stavby a nikoli věc oprav našeho poničeného domu. Tento úřad dokonce schválil dva protichůdné projekty. Dluhoš si tedy prosadil dokončení zastavené stavby opět na úkor našeho domu. Proti našim plánům oprav toho, co sám poničil, podal odvolání. Bylo mu opět vyhoveno. A naše i jeho stavba je tak zastavena.
Odpovědné osoby SÚ Kralupy nad Vltavou si tedy mnou ruce, že jejich povinnost jednat ve jménu zákona sejme z jejich beder soud.
Pokud vedoucímu Polákovi přijde jako "dílčí nedostatky" ve vedení našeho případu to, že celé tři roky trvající a zmatečně vedené řízení stornoval a začal ve věci jednat, jako by nikdy před tím nebylo zahájeno....je to přinejmenším trapné. Takový marný pokus zamést drobky pod koberec.
A v neposlední řadě pan Polák bohužel zapomněl na slušné vychování. Odpověď na náš otevřený dopis neadresoval především - nám. Přečetli jsme si ji až na tomto portálu.
A to je opravdu politování hodné.
Ve věci rozhodně, doufejme spravedlivě, soud. Pak teprve vyjde pravda na povrch.
Rosovi
Citovat
+2 #8 Petra Myšičková Hruš 2012-04-09 16:04
A za co Jarmilo? Můžete mi to říct? Vy když vám někdo něco zničí a nemáte peníze, tak budete opravovat zadara? A kromě toho, dokud ta černá stavba nezmizí, opravy stejně budou k ničemu, prostudujte si řádně celý případ a nikomu tu neříkejte něco o blábolech, pokud o tom nemáte ani páru....
Citovat
-5 #7 Jarmilka 2012-04-09 09:37
Tak ať si to Rosovi opraví!!!!! Na co čekají celou dobu???? stejně jim nic jiného dle zákona nezbývá!!!!!!!! !!!!!!!!! pak tady nemusíme psát takový blábol. Jinak doporučuji Petře Myšičkové jestli má důkaz o korupci a uplácení ať ho předá na policii.
Citovat
+6 #6 Mirek 2012-04-08 20:17
O celý případ jsem se aktivně zajímal a musím povědět, že zvůle úředníků v Kralupech nad Vltavou je neuvěřitelná. Manželům Rosovým držím palce!
Citovat
+5 #5 Petra Myšičková Hruš 2012-04-08 17:22
Nad čím? Nad vámi? Nad vaší nadřazeností? Děkuji, z té se mi maximálně dělá jen špatně. Opravdu si myslíte že jen jeden člověk ze sta má problém s úřady? Vy naivko ubohá, vidíte jen metr před sebe, a možná ani to ne. Není to jen zkušenost Rosových, já s nimi kupodivu nežiji a mám vlastní zkušenosti s korupcí a nezájmem úřadů jako ten vás oblíbený. Jestli vám přijde spor který se táhne roky jako prostě jen trochu prodloužený, tak jste stejně ubohý jako paní Millerová, až budete mít dům prolezlý plísní, kde musí vaše děti spát a žít,a nebudete mít ani na opravu ani na to, aby jste se odstěhoval, budete mluvit jinak. Ze srdce vám přeji stejnou zkušenost, možná z vás udělá člověka s alespoň nějakým EQ, i když ne, neudělá...Kdyby totiž úředníci nějaké to EQ vlastnili, nestávalo by se to, co je na denním pořádku. Že jsou diskriminováni občané, kteří jsou v právu jen proto, že nějaký podnikatel má známé tam, kde obyčejný člověk ne. Takže díky za doporučení o zamyšlení, totéž doufám uděláte vy, možná přijdete na to, že ne všichni úředníci mají svatozář...
Citovat
-6 #4 Kamil Rás 2012-04-08 14:40
Reakc potrefené husy a kamarádky paní Rosové je okamžitá, s tím jsem počítal. je vidět že příběh znáte jen z jedné strany. možná je to tím, že se cítíte ublížená, že vidíte za vším úplatky. i když v této kauze si je nedovedu představit. kdo by koho a za co měl uplácet? je zdeněkomu nadržováno? akorát se tu prodlužuje doba opravných prací, které si Rosovi (resp.paní Rosová, ta asi doma rozhoduje :) a né pan Rosa) musí stejně udělat oni a pak to vymáhat po tom vykukovi Dluhošovi soudně!!!!!! Ale to asi víte, jelikož jste znalá zákonů že???? A nedělejte z nás úředníků nějaké Janoušky, Béma a tak podobně. jste moc naivní a víte o tom *****. Né každému se člověk zavděčí. Sto lidí odejde spokojených a ten stoprvní je paní Rosová. I proto už ve státní sféře nepracuji. Lidé totiž čemu nerozumí, tak v tom vidí úplatky, faleš, diskriminaci atd. Sbohem a zamyslete se!!!!
Citovat
+6 #3 Petra Myšičková Hruš 2012-04-07 16:49
Typický úředníček, asi víte koho kde podmáznout, obyčejný člověk se bohužel ani podle zákonů spravedlivého zacházení nedočká, viz, případ Rossových, který je až do očí bijící. Kromě toho pokud jste, milý pane, byl úředník, nezvykl jste si, že cizím lidem se má vykat? To jsou základy slušného vychování a pokud je neznáte, vy pan úředníček, pak se nedivím jak to na úřadech vlastně vypadá. Že se jde jednomu na ruku, druhému obálečku, třetí se s panem podnikatelem vozí autem, to nám to tu panečku šlape. A v tomhle světě já žiju, to je realita dnešních úředníků. Samozřejmě ne všech, ale vy těžko budete ta výjimka. Dle vyjadřování hospodského hulváta. Jste jen přesný obrázek toho, co si lidi myslí o úřadech. Hezký den vám přeji.
Citovat
-12 #2 Kamil Rás 2012-04-07 15:32
Milá Petro,

žiješ asi v jiném světě. O rpáci úředníka nevíš nic. Několik let jsem to vykonával a vím o čem mluvím. Musíš jet podle nastavených zákonů, což ne vždy je to nejlepší řešení. já jsem byl v Kralupech na Stavebím úřadě několikrát a můžu jen chválit. Problém se mnou prodiskutovali, našli nejvhodnější řešení a poradili co a jak. ne vždy jde vše za týden či za měsíc a někdy když ti hodí klacek pod nohy tak můžeš dělat co chceš a stejně se nezavděčíš (paragraf vděku snad ani neexistuje). A tím tvým vyhrožováním jen upozorňuješ na svoji blbost!!!!!
Citovat
+8 #1 Petra Myšičková Hruš 2012-04-06 22:53
Naši milí úředníci...

Do doby než jsem zjistila, jak to na vašich úřadech vlastně chodí, jsem si naivně myslela, že za peníze z našich daní, které jsou vám vypláceny jako výplata za (ne)provedenou práci, budete rozhodovat spravedlivě a hlavně dostatečně rychle. Nyní zjišťuji, že u vás na úřadech pravděpodobně nejsou nainstalovaná zrcadla, jinak by jste z pohledu na sebe samé museli denně zvracet. Jak se vám žije se špinavými penězi v kapse? Opravdu si myslíte, že vaše činy proti lidem zůstanou nepotrestány? Nezůstanou, buďte v klidu...
Citovat

Přidat komentář


Poslední komentáře pod články

 • Happening potřetí
 • Ministerstvo potvrdilo nárok Uhů na část peněz ze skládky
  • Josef Mareyi Před 4 měsíců
   ...půjčka od obce Uhy. Od těch si Nelahozeves v roce 2010 půjčila 10 milionů korun a úvěr zajistila zástavou ...

   Číst dále...

 • Na veltruském mostě bude kyvadlová doprava se semafory
  • Ondřej Před 5 měsíců
   ... přeloženo do pravdy: takže tam budou nolony jak sviňa nejméně do konce března příštího roku ...

   Číst dále...

 • Nemocnice v Kralupech znovu otevírá pohotovost pro dospělé
  • Lucie Před 4 měsíců
   Dobry den chci se zeptat mam ventolin a dosel my prodavaj to na volny predpis

   Číst dále...

 • Nová školní kuchyně už týden vaří, nad ní zatím vznikají nové třídy
  • Janaja Před 4 měsíců
   manžel má známého v gastrocentru, kde se dá dobře pořídit gastro vybavení do kuchyně, tak kdyby byla ...

   Číst dále...

Poslední příspěvky na diskusním fóru